Tactics For Listening Expanding Student Book B

دانلود کتاب Tactics For Listening Expanding Student Book B

ویرایش سوم کتاب Tactics For Listening یک دوره پر از فعالیت شنوایی همراه با موفقیت قطعی در به وجود آوردن مهارت در مکالمه و گوش دادن است. این کتاب حالا همراه با کتاب Tactics For Testing تمرین های زیادی را در رابطه با روش های آزمون و امتحان آماده کرده است که نتیجه آن شنونده با اعتماد به نفس و موفقیت در آزمون است.

این دوره سه سطحی انگلیسی آمریکایی (لهجه) گوش دادن، ازتعداد زیادی عبارت کوتاه و کاربردی و فعالیت‌های مرتبط با تشویق و انگیزه دادن به دانشجویان استفاده می‌کند. کتاب جدید Testing program به شما کمک می کند تا دانشجویان را برای بعضی امتحانات آماده کنید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter