Inside Reading 4

دانلود کتاب Inside Reading 4

ویراست دوم Inside Reading یک مجموعه پنج سطحی academic reading است که مهارت‌های reading زبان ‌آموزان را پرورش می‌دهد و واژه‌های آکادمیک کلیدی از فهرست واژه‌های آکادمیک (Academic Word List) را به آن ها آموزش می‌دهد.

با یک سطح مقدماتی جدید، ویراست دوم Inside Reading زبان ‌آموزان را برای درک متون آکادمیک آماده می‌کند، و در عین حال واژه‌های آکادمیک کلیدی از فهرست واژه‌های آکادمیک را به آن ها آموزش می‌دهد.

هر یونیت در این کتاب شامل دو متن جذاب از یک حوزه اکادمیک، مهارت‌های reading مرتبط با هر درس و واژه‌های هدفمند از فهرست واژه‌های آکادمیک است. زبان ‌آموزان می‌توانند دامنه یادگیری خود را با استفاده از کتاب کار الکترونیک افزایش بدهند. در این کتاب کار تمرین‌های متعدد برای افزایش دادن دانش و توانایی در استفاده درست از واژه‌های آکادمیک ارائه شده است. 

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter