مشاوره رایگان 02145328

اسامی دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در اسپانیا 2022

موسسه تخصصی زبان زنگنه
تحصیل در اسپانیا
اسامی دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در اسپانیا 2022 اسامی دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در اسپانیا 2022


اسامی دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در اسپانیا 2022
نام دانشگاهردیف
Miguel Hernandez University of Elche
1
 فقط دندانپزشکی Universität Internacional de Catalunya (UIC)
2
Universidad Autonoma de Barcelona
3
Universidad Autonoma de Madrid
4
University Balearic Islands
5
University Complutense Madrid
6
University of A Coruna
7
University of  Alcala
8
University of  Alicante
9
University of Barcelona
10
University of Cadiz
11
University of Castilla-La Mancha
12
University of Cordoba
13
University of Girona
14
University of  Granada
15
University of Jaen
16
University of  La Laguna
17
University of Las Palmas de Gran Canaria
18
University of León
19
University of  Malaga
20
University of  Murcia
21
University of Navarra
22
University of Oviedo
23
University of Rovira I Virgili
24
University of Salamance
25
University of  Santiago de Compostela
26
University of Seville
27
University of the Basque Country
28
University of  Valencia
29
University of  Valladolid
30
University of Zaragoza
31
University Pompeu Fabra
32
University Rey Juan Carlos
33
مطالب مرتبط