کد دوره
1111
1112
2111
2112
2113
روزهای برگزاری
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
پنج شنبه
یکشنبه و سه شنبه
ساعات برگزاری
 11:00
الی
14:00
 18:00
الی
21:00
 18:00
الی
21:00
 09:00
الی
14:00
15:00
 الی
 18:00
تاریخ شروع
22 دی
6 بهمن
3 بهمن
11 بهمن
9 بهمن
تاریخ پایان
27 بهمن
11 اسفند
8 اسفند
23 اسفند
12 اسفند
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
190
229
روزهای برگزاری
شنبه و چهارشنبه
یکشنبه و سه شنبه
ساعات برگزاری
18:00
الی
21:00
18:00
الی
21:00
تاریخ شروع
25 آذر
26 آذر
تاریخ پایان
9 اسفند
15 اسفند
مدرس
در حال بررسی
در حال بررسی
مــحــــــل بــرگـــزاری
جردن
جردن
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
وضعیت دوره
در حال اجرا
در حال اجرا
مجموع ساعات
40 ساعت
40 ساعت
شهریه (تومان)
560,000
560,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
191
230
روزهای برگزاری
ساعات برگزاری
تاریخ شروع
در حال بررسی
در حال بررسی
تاریخ پایان
-
-
مدرس
مــحل برگزاری
جردن
سعادت آباد
ظرفیت دوره
8 نفر
8 نفر
وضعیت دوره
در حال بررسی
در حال بررسی
مجموع ساعات

48 ساعت

48 ساعت

شهریه(تومان)
600,000
600,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
192
231
روزهای برگزاری
در حال بررسی
در حال بررسی
ساعات برگزاری
در حال بررسی
در حال بررسی
تاریخ شروع
در حال بررسی
در حال بررسی
تاریخ پایان
-
-
مدرس
آقای دکتر زنگنه
آقای دکتر زنگنه
مــحل برگزاری
جردن
سعادت آباد
ظرفیت دوره
8 نفر
8 نفر
وضعیت دوره
در حال بررسی
در حال بررسی
مجموع ساعات

48 ساعت

48 ساعت

شهریه(تومان)
700,000
700,000
پــــرداخت و ثبت نام

Go to top
0
Shares