کد دوره
2251
روزهای برگزاری
شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعات برگزاری
 15:00
الی
 18:00 
تاریخ شروع
24 بهمن
تاریخ پایان
21 مرداد
مــحل برگزاری
سعادت آباد
ظرفیت دوره
نفر
آزمون آزمایشی رایگان
حداقل 4 آزمون
شهریه(تومان)
5,250,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1111
1112
2111
2112
2113
روزهای برگزاری
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
پنج شنبه
یکشنبه و سه شنبه
ساعات برگزاری
 11:00
الی
14:00
 18:00
الی
21:00
 18:00
الی
21:00
 09:00
الی
14:00
15:00
 الی
 18:00
تاریخ شروع
22 دی
6 بهمن
3 بهمن
11 بهمن
9 بهمن
تاریخ پایان
27 بهمن
11 اسفند
8 اسفند
23 اسفند
12 اسفند
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1311
2311
روزهای برگزاری
دوشنبه
پنج شنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 09:30
الی
 12:30 
تاریخ شروع
29 بهمن
18 اسفند
تاریخ پایان
2 اردیبهشت
5 فروردین
مــحل برگزاری
جردن
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
آزمون آزمایشی رایگان
2 آزمون
2 آزمون
شهریه(تومان)
350,000
350,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1211
1212
1213
2211
2212
2213
2214
روزهای برگزاری
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و چهارشنبه
یکشنبه و سه شنبه
پنج شنبه و جمعه
شنبه و چهارشنبه
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و چهارشنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
 10:00
الی
13:00 
پنجشنبه 15 الی 18
جمعه 10 الی 13
18:00
الی
21:00
18:00
الی
21:00
15:00
الی
18:00
تاریخ شروع
30 بهمن
6 بهمن
30 بهمن
27 دی
22 دی
2 بهمن
13 بهمن
تاریخ پایان
16 اردیبهشت
31 فروردین
16 اردیبهشت
16 فروردین
17 فروردین
27 فروردین
7 اردیبهشت
مــحل برگزاری
جردن
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
آزمون آزمایشی رایگان
2 آزمون
2 آزمون
2 آزمون
2 آزمون
2 آزمون
2 آزمون
2 آزمون
شهریه(تومان)
560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1221
1222
2221
2222
2223
روزهای برگزاری
شنبه و چهارشنبه
یکشنبه و سه شنبه
پنج شنبه و جمعه
دوشنبه و چهارشنبه
یکشنبه و سه شنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 10:00
الی
 13:00 
پنج شنبه 15:00 الی 18:00
جمعه 10:00 الی 13:00
15:00
الی
18:00
18:00
الی
21:00
تاریخ شروع
6 بهمن
30 بهمن
27 دی
29 بهمن
23 دی
تاریخ پایان
31 فروردین
16 اردیبهشت
16 فروردین
18 اردیبهشت
20 فروردین
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
آزمون آزمایشی رایگان
 2 آزمون
 2 آزمون
 2 آزمون
 2 آزمون
 2 آزمون
شهریه(تومان)
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1231
1232
1233
2231
2232
روزهای برگزاری
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و دوشنبه
پنج شنبه و جمعه
دوشنبه و چهارشنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
21:00
10:00
الی
13:00
18:00
الی
21:00
پنج شنبه 15:00 الی 18:00
جمعه 10:00 الی 13:00
18:00
الی
21:00
تاریخ شروع
16 بهمن
5 اسفند
29 بهمن
27 دی
29 بهمن
تاریخ پایان
5 اسفند
23 اردیبهشت
21 اردیبهشت
16 فروردین
23 اردیبهشت
مــحل برگزاری
جردن
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
آزمون آزمایشی رایگان
 2 آزمون
 2 آزمون
 2 آزمون
 2 آزمون
 2 آزمون
شهریه(تومان)
770,000 770,000 770,000 770,000 770,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1241
2241
2242
روزهای برگزاری
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و دوشنبه
شنبه و چهارشنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
21:00
 15:00
الی
18:00
18:00
الی
21:00
تاریخ شروع
23 بهمن
19 فروردین
3 بهمن
تاریخ پایان
10 اردیبهشت
25 خرداد
31 فروردین
مــحل برگزاری
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
آزمون آزمایشی رایگان
 2 آزمون
 2 آزمون
 2 آزمون
شهریه(تومان)
950,000 950,000 950,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1321
1322
1323
2321
نام دوره
Writing
(Task 1 GE)
Writing
(Task 1 AC)
Writing
Writing
روزهای برگزاری
پنجشنبه
پنجشنبه
پنجشنبه
پنجشنبه
ساعات برگزاری
 09:00
الی
 12:00 
 12:00
الی
 15:00 
 15:00
الی
 18:00 
 13:00
الی
 16:00 
تاریخ شروع
11 بهمن
25 بهمن
9 اسفند
18 بهمن
تاریخ پایان
9 اسفند
23 اسفند
2 خرداد
15 فروردین
مــحل برگزاری
جردن
جردن
جردن
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
آزمون آزمایشی رایگان
2 آزمون
2 آزمون
2 آزمون
2 آزمون
شهریه(تومان)
350,000
350,000
450,000
450,000
پــــرداخت و ثبت نام
reg​​
reg​​
reg​​
reg​​

روزهای برگزاری
ساعات برگزاری
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مدرس
مــحل برگزاری
ظرفیت دوره
وضعیت دوره
مجموع ساعات
شهریه(تومان)
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1811
روزهای برگزاری
دوشنبه
ساعات برگزاری
18:00
الی
21:00
تاریخ شروع
رولینگ
تاریخ پایان
-
نوع دوره
حضوری 
مدرس
آقای دکتر زنگنه
مــحــــــل بــرگـــزاری
جردن
ظرفیت دوره
15 نفر
شهریه (تومان)
770,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1411
1412
2411
نام دوره
Grammar-basic
Grammar-advanced
Grammar
روزهای برگزاری
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
15 بهمن
15 بهمن
15 بهمن
تاریخ پایان
20 اسفند
20 اسفند
9 اردیبهشت
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
آزمون آزمایشی رایگان
2 آزمون
2 آزمون
2 آزمون
شهریه(تومان)
370,000
370,000
370,000
پــــرداخت و ثبت نام
​​
​​
​​

Go to top
0
Shares