کارگاه های آنلاین نوروزی

بایدن به ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا، پایان داد

بایدن به ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا، پایان داد

2 بهمن , 1399

متن دستور اجرایی امروز رئیس جمهور بایدن در خصوص پایان ممنوعیت های تبعیض آمیز ورود به آمریکا توسط کاخ سفید منتشر شد. به موجب دستور امروز رئیس جمهور:

  • فرمان های اجرایی ترامپ، مبنی بر منع ورود اتباع ایرانی به آمریکا ملغی است.
  • وزارت خارجه آمریکا، دستورات لازم جهت به جریان انداختن درخواست های ویزا را به سفارتخانه صادر خواهد کرد.

وزارت خارجه آمریکا موظف شد ظرف 45 روز گزارش های زیر را به رئیس جمهور ارائه کند:

  • تعداد متقاضیان ویزایی که پروند آن ها به دلیل فرمان های اجرایی ترامپ، منتظر دریافت ویور بوده و همچنین برنامه ای جهت رسیدگی سریع به این پرونده ها.
  • برنامه ای جهت اطمینان از اینکه افرادی که درخواست های ویزای آن ها رد شده است فرصت بررسی مجدد درخواست خود را خواهند یافت.
  • برنامه ای برای اطمینان از اینکه افرادی که درخواست ویزای آن ها به دلیل فرمان های اجرائی ترامپ رد شده در بررسی مجدد درخواست ویزا با تبعیض و تبعات منفی رد درخواست قبلی روبرو نخواهند شد.

فرمان اجرایی رئیس جمهور بایدن، وزارت خانه های امنیت میهن و امورخارجه آمریکا را موظف کرده است تا ظرف 120 روز، پیشنهادات خود را در زمینه ی تقویت روی اشتراک گذاری اطلاعات متقاضیان سفر و مهاجرت با سایر کشورها، به منظور شناسایی تهدیدات امنیتی به رئیس جمهور پیشنهاد کنند. از سوی دیگر، این فرمان، استفاده از ظرفیت های شبکه های اجتماعی برای شناسایی تهدیدات امنیتی را نیز مورد بازبینی قرار خواهد داد.