کد دوره
نام دوره
تاریخ شروع
تاریخ پایان
روز و ساعت برگزاری
محل برگزاری
آزمون آزمایشی رایگان
مبلغ(تومان)
وضعیت
TF.0603.UT TOEFL Foundation
98/06/03
98/08/19
یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00
شعبه جردن
2 آزمون
850,000
در حال برگزاری
TF.0509.SW TOEFL Foundation
98/05/09
98/07/10
شنبه و چهار شنبه 21:00-18:00
شعبه سعادت آباد
2 آزمون
850,000
در حال برگزاری
TA.0530.SW TOEFL Advanced
98/05/30
98/08/01
شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00
شعبه جردن
2 آزمون
1,150,000
در حال برگزاری
TF.0603.UT TOEFL Foundation
98/06/03
98/08/19
یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00
شعبه جردن
2 آزمون
850,000
در حال برگزاری
TA.0610.SW TOEFL Advanced
98/06/10
98/08/28
یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00
شعبه سعادت آباد
2 آزمون
1,150,000
در حال برگزاری
TF.0623.UT TOEFL Foundation
98/06/23
98/09/06
یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00
شعبه سعادت آباد
2 آزمون
850,000
BTT.0702.UT Bridge to TOEFL
98/07/02
98/09/12
یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00
شعبه جردن
ندارد
620,000
FN.0702.UT Foundation
98/07/02
98/09/12
یکشنبه و سه شنبه 13:00-10:00
شعبه جردن
ندارد
490,000
FN.0703.SW Foundation
98/07/03
98/09/20
شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00
شعبه جردن
ندارد
490,000
TF.0706.SW TOEFL Foundation
98/07/06
98/09/09
شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00
شعبه جردن
2 آزمون
850,000
BTT.0706.SW Bridge to TOEFL
98/07/06
98/09/11
شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00
شعبه سعادت آباد
ندارد
620,000
TA.0713.SM TOEFL Advanced
98/07/13
98/09/23
شنبه و چهارشنبه  21:00-18:00
شعبه جردن
2 آزمون
1,150,000

Go to top
0
Shares