کد دوره
نام دوره
تاریخ شروع
تاریخ پایان
روز و ساعت برگزاری
محل برگزاری
آزمون آزمایشی رایگان
مبلغ(تومان)
وضعیت
FN.0218.SW Foundation
98/02/18
98/04/29
شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00
شعبه جردن
ندارد
490,000
در حال برگزاری
TF.0228.SW TOEFL Foundation
98/02/28
98/05/09
شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00
شعبه جردن
2 آزمون
850,000
در حال برگزاری
TA.0304.SW TOEFL Advanced
98/03/04
98/06/13
شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00
شعبه سعادت آباد
2 آزمون
1,150,000
در حال برگزاری
TA.0308.SW TOEFL Advanced
98/03/04
98/05/19
شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00
شعبه سعادت آباد
2 آزمون
1,150,000
در حال برگزاری
FN.0319.UT Foundation
98/03/19
98/06/03
یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00
شعبه جردن
ندارد
490,000
FN.0327.SM Foundation
98/03/27
98/06/11
شنبه و دوشنبه 21:00-18:00
شعبه جردن
ندارد
490,000
BTT.0327.MW Bridge to TOEFL
98/03/27
98/06/04
دوشنبه و چهارشنبه 18:00-15:00
شعبه سعادت آباد
ندارد
620,000
BTT.0423.UT Bridge to TOEFL
98/04/23
98/06/31
یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00
شعبه جردن
ندارد
620,000
TA.0311.SM TOEFL Advanced
98/03/11
98/05/19
شنبه و دوشنبه 21:00-18:00
شعبه جردن
2 آزمون
1,150,000
TF.0505.SW TOEFL Foundation
98/05/05
98/07/10
شنبه و چهارشنبه 21:00-18:00
شعبه سعادت آباد
2 آزمون
850,000
TA.0603.UT TOEFL Advanced
98/06/03
98/08/21
یکشنبه و سه شنبه 21:00-18:00
شعبه سعادت آباد
2 آزمون
1,150,000

Go to top
0
Shares