ردیف
264
روزهای برگزاری
جمعه
ساعات برگزاری
 9:00
الی
 13:30 
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مدرس
آقای دکتر زنگنه
مــحل برگزاری
جردن
ظرفیت دوره
20 نفر
وضعیت دوره
در حال بررسی
مجموع ساعات

4.5 ساعت

شهریه(تومان)
155,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
264
روزهای برگزاری
پنجشنبه
ساعات برگزاری
 9:00
الی
 13:30 
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مدرس
آقای دکتر محمد علی پور
مــحل برگزاری
جردن
ظرفیت دوره
20 نفر
وضعیت دوره
در حال بررسی
مجموع ساعات

4.5 ساعت

شهریه(تومان)
155,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
309
310
روزهای برگزاری
سه شنبه
سه شنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
20 شهریور
13 آذر
تاریخ پایان
22 آبان
9 بهمن
مدرس
آقای دکتر زنگنه
آقای دکتر زنگنه
مــحل برگزاری
جردن
جردن
ظرفیت دوره
30 نفر
30 نفر
وضعیت دوره
در حال اجرا
در حال تکمیل ظرفیت
مجموع ساعات

27 ساعت

27 ساعت

شهریه(تومان)
1,200,000
1,200,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
240
220
روزهای برگزاری
پنجشنبه ها
دوشنبه ها
ساعات برگزاری
 13:30
الی
 16:30 
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
15 آذر
9 مهر
تاریخ پایان
20 دی
14 آبان
مدرس
آقای مهندس معتضدی
دکتر محمد علی پور
مــحل برگزاری
جردن
سعادت آباد
ظرفیت دوره
نفر
10 نفر
وضعیت دوره
در حال تکمیل ظرفیت
در حال تکمیل ظرفیت
مجموع ساعات

18 ساعت

18 ساعت

شهریه(تومان)
650,000
650,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
182
268
روزهای برگزاری
چهارشنبه
دوشنبه
ساعات برگزاری
18:00
الی
21:00
18:00
الی
21:00
تاریخ شروع
رولینگ
رولینگ
تاریخ پایان
-
-
نوع دوره
حضوری 
حضوری 
مدرس
دکتر زنگنه
دکتر زنگنه
مــحــــــل بــرگـــزاری
سعادت آباد
جردن
ظرفیت دوره
15 نفر
15 نفر
آزمون آزمایشی رایگان
-
 
-
وضعیت دوره
در حال اجرا
در حال اجرا
مجموع ساعات
30 ساعت
30 ساعت
شهریه (تومان)
770,000 770,000
پــــرداخت و ثبت نام
​​

Go to top
0
Shares