کد دوره
186
روزهای برگزاری
یکشنبه ها
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
15 مهر
تاریخ پایان
18 آذر
مدرس
آقای دکتر زنگنه
مــحل برگزاری
جردن
ظرفیت دوره
30 نفر
وضعیت دوره
در حال تکمیل ظرفیت
مجموع ساعات

27 ساعت

شهریه(تومان)
1,200,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
240
195
روزهای برگزاری
پنجشنبه ها
دوشنبه ها
ساعات برگزاری
 13:30
الی
 16:30 
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
15 آذر
9 مهر
تاریخ پایان
4 بهمن
28 آبان
مدرس
آقای مهندس معتضدی
دکتر محمد علی پور
مــحل برگزاری
جردن
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12 نفر
12 نفر
وضعیت دوره
در حال تکمیل ظرفیت
در حال تکمیل ظرفیت
مجموع ساعات

24 ساعت

24 ساعت

شهریه(تومان)
760,000
760,000
پــــرداخت و ثبت نام

 

کد دوره
182
268
روزهای برگزاری
چهارشنبه
دوشنبه
ساعات برگزاری
18:00
الی
21:00
18:00
الی
21:00
تاریخ شروع
رولینگ
رولینگ
تاریخ پایان
-
-
نوع دوره
حضوری 
حضوری 
مدرس
دکتر زنگنه
دکتر زنگنه
مــحــــــل بــرگـــزاری
سعادت آباد
جردن
ظرفیت دوره
15 نفر
15 نفر
آزمون آزمایشی رایگان
-
 
-
وضعیت دوره
در حال اجرا
در حال اجرا
مجموع ساعات
30 ساعت
30 ساعت
شهریه (تومان)
770,000 770,000
پــــرداخت و ثبت نام
​​
 

کد دوره روزهای برگزاری ساعات برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره مدرس محل برگزاری ظرفیت دوره آزمون آزمایشی رایگان وضعیت دوره مجموع ساعات شهریه(تومان)  پرداخت و ثبت نام
 309  پنج شنبه ها 18:00 الی 21:00

13

مهر

09

آذر

Picture online 2015 استاد ارشدی  سایت موسسه  8 نفر -   تکمیل    طرفیت  27 ساعت 900.000 ejra
Go to top
0
Shares