چارت آموزشی دوره های GRE زنگنه

عنوان دوره نوع دوره مفاد درسی حداقل سطح تعداد جلسات جمع ساعات طول دوره شهریه ی دوره
حضوری آنلاین حضوری آنلاین حضوری آنلاین حضوری آنلاین
GRE Quantitative
ریاضیات GRE
نیمه فشرده Teacher's Material Basic Mathematics
دانش پایه ای ریاضیات
12 12 18 18 6 هفته 6 هفته 1,800,000 1,800,000
GRE Verbal & Writing نیمه فشرده Teacher's Material High Intermediate
Flash IELTS 3
20 20 30 30 10 هفته 10 هفته 2,950,000 2,950,000
Vocabulary
ریشه شناسی لغت
نیمه فشرده Teacher's Material High Intermediate
Flash IELTS 3
20 20 30 30 10 هفته 10 هفته 2,950,000 2,950,000

مشاهده دوره ها و ثبت نام

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter