چارت آموزشی دوره های مکالمه زبان انگلیسی

حضوری / آنلاین

نام دوره ترمیک / نیمه فشرده پنجشنبه یا جمعه دوره Total
ظرفیت طول هر ترم شهریه (تومان) ظرفیت طول هر ترم شهریه (تومان) ایام هفته پنج شنبه/جمعه
سطح A1.1-A1.3 14-16 نفر 14 جلسه 950,000 4-6 نفر 14 جلسه 850,000 2,850,000
2,565,000
2,550,000
2,295,000
گواهینامه سطح 1 آزمون جامع از کل کتاب Big Test 1
سطح A2.1-A2.3 14-16 نفر 14 جلسه 1,000,000 4-6 نفر 14 جلسه 900,000 3,000,000
2,700,000
2,700,000
2,430,000
گواهینامه سطح 2 آزمون جامع از کل کتاب Big Test 2
سطح B1.1-B1.4 14-16 نفر 14 جلسه 1,050,000 4-6 نفر 14 جلسه 950,000 4,200,000
3,780,000
3,800,000
3,420,000
گواهینامه سطح 3 آزمون جامع از کل کتاب Big Test 3
سطح B2.1-B2.5 14-16 نفر 14 جلسه 1,100,000 4-6 نفر 14 جلسه 1,000,000 5,500,000
4,950,000
5,000,000
4,500,000
گواهینامه سطح 4 آزمون جامع از کل کتاب Big Test 4
سطح C1.1-C1.5 14-16 نفر 14 جلسه 1,150,000 8 نفر 14 جلسه 1,050,000 5,750,000
5,175,000
5,250,000
4,725,000
گواهینامه سطح 5 آزمون جامع از کل کتاب Big Test 5
سطح C1.1-C2.5 14-16 نفر 14 جلسه 1,200,000 8 نفر 14 جلسه 1,100,000 6,000,000
5,400,000
5,500,000
4,950,000
گواهینامه سطح 6 آزمون جامع از کل کتاب Big Test 6

مشاهده دوره ها و ثبت نام

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter