برنامه کلاس های آنلاین

چارت آموزشی دوره های مکالمه زبان انگلیسی

حضوری / آنلاین

سطح ظرفیت دوره های ترمیک
سه روز در هفته
دوره های نیمه فشرده
دو روز در هفته
دوره های فشرده
سه روز در هفته
دوره های آخر هفته
پنجشنبه و جمعه
تعداد جلسات شهریه (تومان) تعداد جلسات شهریه (تومان) تعداد جلسات شهریه (تومان) تعداد جلسات شهریه (تومان)
A1.1 - A1.4 12 نفر 16 جلسه 540,000 16 جلسه 540,000 16 جلسه 540,000 16 جلسه 540,000
A2.1 - A2.4 12 نفر 16 جلسه 600,000 16 جلسه 600,000 16 جلسه 600,000 16 جلسه 600,000
B1.1 - B1.4 12 نفر 16 جلسه 660,000 16 جلسه 660,000 16 جلسه 660,000 16 جلسه 660,000
B2.1 - B2.5 12 نفر 16 جلسه 720,000 16 جلسه 720,000 16 جلسه 720,000 16 جلسه 720,000
C1.1 - C1.5 12 نفر 16 جلسه 780,000 16 جلسه 780,000 16 جلسه 780,000 16 جلسه 780,000
C2.1 - C2.5 12 نفر 16 جلسه 840,000 16 جلسه 840,000 16 جلسه 840,000 16 جلسه 840,000
بحث آزاد 12 نفر - - - - - - 10 جلسه 1,350,000

مشاهده دوره ها و ثبت نام

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter