تماس سریع

امتیاز دهی در اکسپرس اینتری CRS

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مهاجرت به کانادا
تحصیل در کانادا
زندگی در کانادا
امتیاز دهی در اکسپرس اینتری CRS امتیاز دهی در اکسپرس اینتری CRS

برنامه ی مهاجرتی Express Entry از سیستم امتیاز دهی (Comprehensive Ranking System CRS) برای امتیاز دهی به افراد واجد شرایط استفاده می کند و اداره ی مهاجرت کانادا IRCC کاندیدهای خود را از pool اکسپرس اینتری انتخاب می کند، و کاندیدها با امتیاز بالاتر دعوت نامه ی اپلای (ITA) دریافت می کنند. این انتخاب و قرعه کشی به صورت منظم، تقریبا دو هفته ای یکبار انجام می شود. سیستم CRS سیستمی پویا و رقابتی است، هرجه امتیاز بیشتری داشته باشید، شانس دریافت دعوت نامه بیشتر می شود. 

قبل از اینکه در سیستم CRS امتیازی به فرد داده شود باید برای یکی از برنامه های مهاجرتی واجد شرایط باشد:

 • Federal Skilled Worker Class
 • Federal Skilled Trades Class
 • Canadian Experience Class

افراد در pool نمره ایی از 1200 خواهند گرفت.

برای داوطلبین مجرد:

 • تا 500 امتیاز برای ویژگی هایی از جمله سن، سطح تحصیلات، توانایی زبانی و نجربه ی کار در محیط کانادایی اختصاص داده شده است.
 • تا 100 امتیاز برای مهارت های انتقالی (skill transferability factors) در نظر گرفته شده است.
 • تا 600 امتیاز برای فاکتورهای دیگر (نامزد اقامت استانی، پیشنهاد شغلی، تجربه ی تحصیل در کانادا، ساکن بودن خواهد یا برادر در کانادا و توانایی زبان فرانسفوی) اختصاص داده شده است.

برای آن دسته از داوطلب ها که همسر یا پارتنر دارند:

 • تا 460 امتیاز برای فاکتورهای شخصیتی و اجتماعی (سن و تحصیل و ..)؛
 • تا 40 امتیاز برای فاکتورهای شخصیتی و اجتماعی همراه؛
 • تا 100 امتیاز برای skill transferability factors؛
 • تا 600 امتیاز برای فاکتورهای دیگر؛

فاکتورهای امتیاز دهی در Comprehensive Ranking System

فاکتورهای شخصیتی-اجتماعی در امتیاز دهی اکسپرس اینتری

 • سن؛

 • سطح تحصیلات؛
 • زبان مادری؛
 • زبان دوم؛
 • تجربه ی کار در کانادا؛
فاکتور سن در امتیازدهی اکسپرس اینتری

یک فرد مجرد می تواند تا 110 امتیاز برای سنش کسب کند وافرادی که همسر یا پارتنر دارند تا 100 امتیاز.

سنفرد مجردفرد متاهل
زیر 18 سال0 امتیاز0 امتیاز
189990
1910595
20-29110100
3010595
319990
329485
338480
348375
357770
367265
376660
386155
395550
405045
413935
422825
431715
4462
45 به بالا00

فاکتور سطح تحصیلات در امتیازدهی اکسپرس اینتری

تا 150 امتیاز برای تحصیلات تعریف شده است. (ارزیابی مدرک تحصیلی برای اکسپرس اینتری)

سطح تحصیلاتکاندید مجردکاندید متاهل
کمتر از دبیرستان0 امتیاز0 امتیاز
دبیرستان3028 امتیاز برای فرد درخواست دهنده و 2 امتیاز همراه
یک سال دانشگاه9084 امتیاز برای فرد درخواست دهنده و 6 امتیاز همراه
دو سال دانشگاه9891 امتیاز برای فرد درخواست دهنده و 7 امتیاز همراه
سه سال یا بیشتر در برنامه ی post-secondary120112 امتیاز برای فرد درخواست دهنده و 8 امتیاز همراه
دو یا بیش از دو برنامه ی post-secondary که حداقل یکی از انها بیش از سه سال بوده است128119 برای فرد درخواست دهنده و 10 امتیاز همراه
کارشناسی ارشد135126 برای فرد درخواست دهنده و 10 امتیاز همراه
دکتر150140 برای فرد درخواست دهنده و 10 امتیاز همراه

فاکتور زبان اول (انگلیسی/ فرانسوی) در امتیازدهی اکسپرس اینتری

در سیستم امتایز دهی CRS برای هر مهارت زبانی speaking ،writing ،reading و listening امتیازی جدا در نظر گرفته می شود. بنابراین یک داوطلب می تواند نمره ی 136 (34*4) را بدست آورد و فردی همراه با پارتنر می تواند تا امتیاز 148 (32*4 به علاوه ی 5*4) را کسب کند.

امتیازات بخش زبانی برای کاندیدهایی هست که تست را پاس کرده اند. امتیاز دهی براساس CLBs است.

CLBکاندید مجردکاندید متاهل
برای هر مهارت یکی از مهارت های زبانی3432 امتیاز برای درخواست دهنده و 5 امتیاز همراه
CLB3 یا کمتر00
CLB466 امتیاز برای فرد درخواست دهنده و 0 امتیاز همراه
CLB566 امتیاز برای فرد درخواست دهنده و 1 امتیاز همراه
CLB698 امتیاز برای فرد درخواست دهنده و 1 امتیاز همراه
CLB71716 برای فرد درخواست دهنده و 3 امتیاز همراه
CLB82322 برای فرد درخواست دهنده و 3 امتیاز همراه
CLB93129 برای فرد درخواست دهنده و 5 امتیاز همراه
CLB10 یا بالاتر3432 برای فرد درخواست دهنده و 5 امتیاز همراه

فاکتور توانایی در زبان دوم (انگلیسی/ فرانسوی) در امتیازدهی اکسپرس اینتری

نمرات در این جدول برای هر مهارت زبانی Speaking، writing، reading و listening است.

تا 24 امتیاز برای یک کاندید مجرد در نظر گرفته شده است. کاندیدها که همسر یا پارتنر دارند حداکثر 22 امتیاز دریافت می کنند حتی اگر در تمام مهارت ها نمره ی CLB9 را دریافت کنند و همراه انها فقط با زبان اولش ارزیابی می شود.

CLBداوطلب مجردداوطلب متاهل

(فقط تا 22 امتیاز)

برای هر مهارت زبانی66
CLB 4 یا کمتر00
CLB 5 or 611
CLB 7 or 833
CLB9 یا بیشتر66

فاکتور تجربه ی کار در کانادا در امتیازدهی اکسپرس اینتری

برای تجربه ی کار در کانادا تا 100 امتیاز در نظر گرفته می شود.

سال هاداوطلب مجردداوطلب متاهل
کمتر از یکسال00
یک سال4035 برای درخواست دهنده و 5 امتیاز برای پارتنر
2 سال5346 برای درخواست دهنده و 7 امتیاز برای پارتنر
3 سال6456 برای درخواست دهنده و 8 امتیاز برای پارتنر
4 سال7263 برای درخواست دهنده و 9 امتیاز برای پارتنر
5 یا بیش از 5 سال8070 برای درخواست دهنده و 10 امتیاز برای پارتنر

Skill Transferability Factors

این فاکتورها به عنوان فاکتورهای نرکیبی نیز شناخته می شوند، و زمانی در امتیاز دهی داوطلب اعمال می شوند که در دو بخش به خوبی عمل کرده باشد و برای ترکیب هر دو  بخش تا 50 امتیاز را می توان کسب کرد، که در نهایت 100 امتیاز  با ترکیب 5 فاکتور می توان بدست آورد. برای همراه فرد درخواست دهنده امتیازی در نظر گرفته نمی شود.

تحصیلات و سابقه ی کار در کانادا
تحصیلاتیک سال سابقه ی کاردو سال سابقه ی کار
بدون مدرک post-secondary00
مدرک post-secondary یکساله یا بیشتر1325
بیش از یک مدرک post-secondary که اولی بیش از 3 سال بوده است2550


تحصیلات و توانایی زبانی
تحصیلاتCLB 7 یا بالاتر در تمام مهارت ها، که حداقل یکی از انها CLB 8 باشدCLB 9 یا بالاتر برای تمام مهارت ها
بدون مدرک post-secondary00
مدرک post-secondary یکساله یا بیشتر1325
بیش از یک مدرک post-secondary2550
توانایی زبانی و سابقه ی کار خارج از کانادا
تجربه ی کاری خارج از کاناداCLB 7 یا بالاتر در تمام مهارت ها، که حداقل یکی از انها CLB 8 باشدCLB 9 یا بالاتر برای تمام مهارت ها
نداشتن سابقه کار00
یک یا دوسال سابقه کار1325
بیش از سه سال سابقه کاری2550


تجربه کاری در کانادا و خارج از کانادا
تجربهیک سال سابقه کار در کانادادوسال سابقه ی کار در کانادا
نداشتن سابقه ی کار خارج از کانادا00
یک یا دوسال سابقه کار خارج از کانادا1325
بیش از سه سال سابقه کار خارج از کانادا2550


مدرک بازرگانی و تجارت و توانایی زبانی
مدرکCLB 5 یا بالاتر در تمام مهارت ها، که حداقل یکی از انها CLB 5 یا CLB6 باشدCLB 7 یا بالاتر برای تمام مهارت ها
مدرک بازرگانی و تجارت که توسط استان تایید شده باشد2550

فاکتورهای دیگر برای امتیازدهی در اکسپرس اینتری

ماکسیمم امتیاز برای این بخش 600 است.

 جدول زیر نشان می دهد که کارکنان خارجی در کانادا ممکن است برای پیشنهاد کاری که LMIA ندارد، امتیاز کسب کنند.

امکان دریافت امتیازباید LMIA بدست بیارند
NAFTAInternational Experience Canada (IEC)
Intra-Company TransferPGWP
LMIA-based Work Permitsاجازه ی کار برای همراه یا همسر کارکنان خارجی یا دانشجویان بین المللی در کانادا
اجازه ی کار استانی/ناحیه ایی کاناداAll other Open Work Permits
اجازه کارهای دیگربراساس فایده که برای کانادا دارند.______

کاندیدهایی که خواهر یا برادر در کانادا دارند ممکن است تا 15 امتیاز دریافت کنند اگر شهروند کانادا باشند یا اقامت دائم کانادا را گرفته باشند و حداقل 18 ساله باشند. افرادی که بیش از یک خواهر یا برادر فقط 15 امتیاز دریافت می کنند، نه به ازای هر عضو خانواده 15 امتیاز.

مطالب مرتبط

بیاموزید، کسب درآمد کنید و اقامت بگیرید.
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-06

بیاموزید، کسب درآمد کنید و اقامت بگیرید.

دانشجویان بین المللی زیادی کانادا را برای تحصیل از میان کشورهایی از جمله آمریکا، استرالیا، انگلستان و فرانسه انتخاب می کنند، زیرا شرایطی که کانادا برای تحصیلات در نظر گرفته است در خیلی از کشورها دیده نمی شود. ...

اجازه ی کار بعد از فارغ التحصیلی PGWP
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-06

اجازه ی کار بعد از فارغ التحصیلی PGWP

اجازه ی کار بعد از تحصیل اولین قدم در سیستم مهاجرت به کانادا است. این اجازه موقعیتی را فراهم می کند که دانشجویان بین المللی بعد از فارغ التحصیلی تا سه سال اجازه ی کار داشته باشند. که این اجازه ی کار ،فارغ التحصیلان را به ساکنین دائم تبدیل می کند. ...

کار در هنگام تحصیل در کانادا
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-06

کار در هنگام تحصیل در کانادا

دانشجویان بین المللی در کاناد می توانند تا 20 ساعت در هفته کار کنند و اجازه ی کار تمام وقت را در زمان تعطیلات و استراحت میان ترم هایشان دارند. کار در هنگام تحصیل به شما کمک می کند که هزینه های زندگی خود را پرداخت نمایید و بتوانید با افراد جدید آشنا شوید و ...