به بخش مقالات آموزشی موسسه زنگنه خوش آمدید

This is some blog description about this site

مقالات SAT:علایم نشانه گذاری

مقالات SAT:علایم نشانه گذاری

PUNCTUATION

یکی از مباحثی که در بخش نگارش و دستور زبان آزمون اس اس تی مورد آزمون قرار می گیرد، بحث علایم نشانه گذاری است.

مورد آزمون قرار می گیرند عبارتند از :SATمهمترین علائم نشانه گذاری که در آزمون

نقطه ، کاما ، سمی کالن یا نقطه ویرگول ، کالن یا دو نقطه و دش یا خط تیره بزرگ.

اینک هر یک از این علامتها را به اختصار بررسی می کنیم .

(Full Stop/Period)نقطه

1- درانتهای جمله یا لفظی که نشانگر جمله است قرار می گیرد:

I have seen your father several times. You should take pride in him.

2- بعد از علائم اختصاری:

 

Dr.= Doctor                                           etc.= et cetera


(Comma)کاما 

1- برای بیان مکث در قسمتهای مختلف جمله:

If I were him, I would go to a shrink.

2- بین کلماتی که یک وظیفه در جمله دارند:

My friends Ali, John, David and Susan took a trip to Australia last week.

3- بعد از شبه جملات و عبارات مطلق:

Having studied for long, he left the library to take some fresh air.

4- بعد از عبارت تبعی که پیش از جمله اصلی واقع شوند:

Although he studied hard, he failed to secure a good position.

5- برای جدا کردن بدل اسم:

Mr. Johnson, our new neighbor, is very approachable.

6- وقتی که جمله مرکب از فاعل های مختلف تشکیل شده باشد، جمله های همپایه به وسیله کاما از هم جدا می شوند:

I wanted to give him some help, but he refused.

7- بعد از حروف ربط قیدی و عبارات قیدی به شرط آنکه این حروف یا عبارات، متصل کننده دو عبارت مستقل نباشند:

He, however, was the only person to disagree with the idea.

You are not, therefore, an honest person.

On the opposite, she is very kind.

8- برای جدا کردن عبارات غیر وصفی:

Ali, who is a close friend of mine, won the lottery.

(Semicolon)سمی کالن یا نقطه کاما

1- مانند کاما برای مکث بکار می رود، البته برای مکث های طولانی تر و همواره می تواند بجای حرف ربط بین جملات کامل و مستقل قرار گیرد:

She asked numerous questions; he answered all patiently.

2- پیش از حروف ربط قیدی و عبارات قیدی به شرط آنکه این حروف یا عبارات متصل کننده دو عبارت مستقل باشند:

Scientist have come to some new findings; however, a consensus is yet to be reached.

(Colon) کالن یا دو نقطه    

1- در مواقع ذکر مثال:

An object usually comes after a verb: He took the umbrella with him.

2- برای معرفی عناصر و اعضای یک مقوله:

Cereals can read as: bread, flour, wheat and corn.

دش یا خط تیره بزرگ:

در صورتیکه عبارت یا جمله ای به منظور تاکید و یا به صورت معترضه در وسط جمله باشد، با دو خط تیره بزرگ آن را از بقیه جمله جدا می کنند:

All students- angry with the results of their exam- gathered in front of the faculty entrance.

An SAT Example of Punctuation:

Yogurt manufacturers, food scientist; and government officials are also working together to develop additional ways for reusing whey.

A) NO CHANGE

B) scientists: and

C) scientists, and

D) scientists, and,

Answer: C

ما بین کلماتی که یک وظیفه دارند، کاما استفاده می شود.

Jason Box, an associate professor of geology at Ohio State, believes that another factor added to the early thaw; the “dark snow” problem.

A) NO CHANGE

B) thaw; and it was

C) thaw:

D) thaw: being

Answer: C

کلمه "برف سیاه" معرف عاملی است که موجب افزایش زودهنگام ذوب شده است. برای معرفی یک عنصر، از کالن یا دونقطه استفاده می شود.

More SAT Examples of Punctuation:

1. Indeed, when we think about animals depicted in well-known works of arts, the image of dogs playing poker-popularized

in a series of paintings by American artist C.M. Coolidge, may be the first and only one that comes to mind.

A) NO CHANGE

B) Coolidge-

C) Coolidge;

D) Coolidge

 

 

2. To avoid scrutiny, Siqueiros painted the final section of the mural, the centerpiece at night.

A) NO CHANGE

B) centerpiece,

C) centerpiece;

D) centerpiece-

1. Answer: B

2. Answer: B

رای دهی به این پست:
مقالات SAT:ضمایر و صفات
مقالات SAT:مطابقت فعل و فاعل

Related Posts

نظرات

 
بدون نظر
آیا قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد سایت شوید
مهمان
دوشنبه, 27 آبان 1398
Go to top
0
Shares