مقالات GAMT:چند نکته ظریف در حل گام به گام یک سوال Sentence Correction

مقالات GAMT:چند نکته ظریف در حل گام به گام یک سوال Sentence Correction

 

چندوقتپیشکهداشتمبهآزمونآزمایشی GMAT کهقبلادراونشرکتکردهبودمنگاهمیکردم،بهسوالیبرخوردمکههمونلحظهکهدیدمشتصمیمگرفتمباشمابهاشتراکبذارمشویژگیهایجالبیداره.

اولسعیکنیدحلشکنید.

* “Analyzing campaign expenditures, the media has had as a focus the high costs and low ethics of campaign finance, but they have generally overlooked the cost of actually administering elections, which includes facilities, transport, printing, staffing, and technology.

“(A) Analyzing campaign expenditures, the media has had as a focus”

“(B) Analyses of campaign expenditures by the media has been focused on”

“(C) In analyzing campaign expenditures, the media have focused on”

“(D) Media analyses of campaign expenditures have had as a focus”

“(E) In their analysis of campaign expenditures, the media has been focusing on”

اولیننگاه

وسطاینجملهایکهزیرشخطکشیدهشده،یهکاماهستکههمونابتداتوجهمنوبهخودشجلبکرددشایدیهجورمعرّف (modifier) باشه،بایدوقتیکلجملهرومیخونیمحواسمونبهاینچیزاباشه.

مرحلهبعد،بهابتدایهمهیگزینههایهنگاهانداختم.

تفاوتهایمعناداریرومیتونیددراونهاببینیدهنوزمطمئننیستمبهچهمعنیهستن،ولیاینومیرسونهکهمنبایداولبههستهیجملهومعرّفهاییکهدارهدقیقنگاهکنم.

بهاینهمدقتکردمکهقسمتیازجملهکهزیرشخطکشیدهنشدهچقدرطولانیهوسریعبهاینمشکوکشدمدارنسعیمیکننچیروازمنپنهونکنن؟

بعد،جملهیاصلیروخوندموفهمیدمکهتویاینجمله،یهمعرّفآغازکنندهیجمله ( opening modifier ) داریم.

نمیدونمچرابهنظرمیهکممسخرهاومد!

بعددوبارهبرگشتموبهاونقسمتیازجملهکهزیرشخطندارهفکرکردم.

اغلب،اینیعنییهکلمهیایهسریکلمهدرقسمتیکهزیرشخطندارههستنکهبایدبهاونقسمتیازجملهکهزیرشخطکشیدهشدهربطپیداکنناگهبتونماونوپیداکنم،میتونمبعضیازگزینههایغلطروحذفکنم.

بهترینراهبرایبررسیگزینههاچیه؟جملاتروبهصورتعمودیبررسیکنیدتاتفاوتروپیداکنید.

بوم! has با have تفاوتدارهمفردیاجمعحالابایدانتخابکنمباهمینپیشبرمیابرگردمبهاونمعرّف؟

منباهمینادامهمیدم؛ازتطابقفاعل-فعلبیشترخوشممیادخب،پسفاعلمامیشه... اوهاوناساختارجملهروتویبعضیازگزینههاعوضمیکننفاعلتویهمهیجملهها media نیستممم... مناولگزینههاییروبررسیمیکنمکهفاعلشون media س ( همونیکهتویجملهیاصلیهمهست).

گزینههای A ، B و E هموناییهستنکهمیخوام. A و E ، media has دارنولیگزینهی C میگه media have . اصلا media مفردهیاجمع؟

بستگیداره،اونطورکهشنیدم،همهدوتاشهماستفادهمیکننخب،حالاچطوریتشخیصبدم؟

هرموقعازکلماتیکههمبهصورتمفردمیتونناستفادهبشنهمجمع ( مثل media ، data وغیرهدر GMAT استفادهمیشه،معمولاتویقسمتیازجملهکهزیرشخطکشیدهنشده،برایتشخیصاینکهازکدومفرماستفادهکنیمیهسرنخمیدنفقطبایدپیداشکنم.

ایناهاش!

“they have generally overlooked the cost of actually administering elections”

ضمیرجمع they برمیگردهبهفاعلکه media س،پسبایدقسمتاولجملهروطوریدرستکنمکهبااینمنطبقباشه. media جَمعهگزینهی A و E هردوغلطهستن.

و D چطور؟اینگزینههافاعلجملهروعوضکردن:

“(B) Analyses of campaign expenditures by the media has been focused on”

“(D) Media analyses of campaign expenditures have had as a focus”

درهردومورد،فاعل،کلمهی analyses هستکهجَمعهگزینهی B اینفاعلروبافعل has جفتمیکنه،کهیهفعلمفردهنخیر.

خب،باتوجهبهتطابقفال-فعل،فقطگزینههای C و D روداریماحساسخوبیدارم!

بذاریددوتایآخرومقایسهکنیم:

“(C) In analyzing campaign expenditures, the media have focused on”

“(D) Media analyses of campaign expenditures have had as a focus”

تصمیمنهاییاینجایهکمسختمیشهحتیاگهتااینجایکارهمپیشاومدهباشیدولیمجبوربشیدحدسبزنید،بازمحسخوبیداره.

اگهمنداشتمدرموردحرفهیخودمصحبتمیکردم،میتونستمبگم:

In my career, I have had as a focus the GMAT.

میتونستمهمبگم:

In my career, I have focused on the GMAT.

ساختار دوم سختاریه که اصطلاحی ترهدر حالت کلی، وقتی که می تونید بگید something “focused on” XYZ  ، نگید something “had as a focus on” XYZ (یا had XYZ as a focus ).

بهنکتهایهمکهقسمتدومجملهبهشاشارهمیکنهدقتکنید:

“(C) In analyzing campaign expenditures, the media have focused on…”

“(D) Media analyses of campaign expenditures have had as a focus…”

“…but they have generally overlooked the cost of actually administering elections”

توی گزینه ی C فاعل media هست، بنابرین قسمت دوم جمله می گه: the media overlooked certain costs 

توی گزینه ی D فاعل analyses هست، بنابرین قسمت دوم جمله میگه: The analyses overlooked certain costs

کلمهی analyses بهموجودزندهبرنمیگرده،درواقعتحلیلهانمیتوننفکرکننمیتونیمبگیم the analyses overlooked certain costs ،ولیبهجاشترجیحمیدیمبگیم you overlooked those topics .

بایداعترافکنمکهتاحالاپیشاومدهکهبشنومکسیاینجمله your analysis overlooks …  روبگه،ولیوقتیکهاینطوریمیگن،یعنینمیخوانازکسیرُکانتقادکنناحتمالاینکهگفتنِ you overlooked… دیگرانروناراحتیاعصبانیکنهبیشتره،ولیبااینحالاینجملهدرستتره.

گزینهیدرست C هست.

یک نکته ی ظریف!

بذاریدیهنکتهیظریفهمکهدرابتدایگرینهی A هستبگمازایننکتهبرایحذفاینگزینهاستفادهنمیکنیم،ولیبههرحالچیزیهکهبایدبدونید.

معرّفآغازکنندهکهدرگزینهی A هست،یهمعرّف ing کامادارهاینطورمعرّفها،بهفاعلوفعلهستهیاصلیجملهبرمیگردنعلاوهبراون،معرّفهایکامادار،ترتیبخاصیروبربیاناتفاقاتاعمالمیکننبهاینمثالهانگاهکنید:

Running as fast as she could, she barely caught the bus.

She ran as fast as she could, barely catching the bus.

اتفاقیکهدراولجملهبیانشده،همونیهکهاولهماتفاقافتادهاوتاجاییکهمیتونستتنددوید،درنتیجه،بهزحمتتونستخودشوبهاتوبوسبرسونه.

اگهمیگفتیم:

She barely caught the bus, running as fast as she could.

اینجملهیعنیاوبهاتوبوسرسید،درنتیجهتاجاییکهمیتونستتنددویداینغیرمنطقیهترتیبشاشتباهه.

بنابرین،درجملهیآزمونآزمایشی GMAT کهراجعبهشحرفزدیم،داریم:

“Analyzing campaign expenditures, the media has had as a focus…”

اول،هزینههایکمپینوآنالیزکردن... وبعد،درنتیجهیاون،رویمسئله،تمرکزخاصیداشتن؟

نههرموضوعیروهمدرنظربگیریم،اولرویمسئلهایتمرکزمیکننوبعدبااستفادهازاینتمرکز،اونمسئلهروتحلیلمیکننیامیشهگفتاینهاهمزماناتفاقافتاده؛هردودقیقایکیهستن.

گزینهی C ،باتبدیلمعرّفآغازکنندهبهیهعبارتحرفاضافهای،اینمشکلوحلکرده:

“(C) In analyzing campaign expenditures, the media have focused on…”

دراینساختار، in  میتونهبهمعنی while یا  in the process of (درحینانجامکاریباشهدرحینتحلیلاینطورمسائل،رویفلانموضوعاتتمرکزکردن.

رای دهی به این پست:
گرامر GMAT : سیاست استفاده از جملات مجهول در GMAT
مقالات و منابع آیلتس : ارتقاء نمرات اسپیکینگ و لیس...

Related Posts

نظرات

 
بدون نظر
آیا قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد سایت شوید
مهمان
شنبه, 29 تیر 1398
Go to top
0
Shares