به بخش مقالات آموزشی موسسه زنگنه خوش آمدید

This is some blog description about this site

مقالات و منابع TOEFL: انواع سوالات بخش Reading در آزمون TOEFL

مقالات و منابع TOEFL: انواع سوالات بخش Reading در آزمون TOEFL
 
 
انواع سوالات بخش Reading در آزمون TOEFL
 
همانطور که می دانید در بخش Reading TOEFL برای هر متن 20 دقیقه فرصت دارید که هرکدام شامل 12 تا 14 سوال می باشند. دراین مطلب، با 9 نوع سوال رایج Reading TOEFL آشنا می شویم.
>>>> شدیدا توجه داشته باشید قبل از شروع سوال ها در هر متن در حد نهایت یک دقیقه متن را Skim کنید و نکات کلیدی آن را مدنظر داشته باشید، یعنی حداقل از اینکه متن در خصوص چیست و در هر پاراگراف با په رویکردی پیش می رود را کسب کنید تا روند سوالات آسان تر پیش برود.
1. نوع سوال حقایق و جزییات در ریدینگ تافل : (Factual Questions/Fact & Detail  Questions)
 
در این نوع سوال هدف یافتن جزییاتی از متن است که باید به صحت و با Skim دقیق به آن برسیم. از موارد حساس این بخش توجه به نکات و پیاده سازی به ترتیب آنهاست تا در زمان کمال صرفه جویی را کنیم.
تکنیک ها:
1) در ابتدا پس از Skim اولیه ی سریع و درکمتر از یک دقیقه، به سراغ سوال بروید و واژگان کلیدی آن را بیابید. این قسمت که تواما با جستجوی این واژگان در متن همراه می باشد را Scanning می نامیم. توجه شود که در بخش تکنیک ها در خصوص رعایت اولویت انتخاب واژگان کلیدی بحث کردیم.

2) سپس درحین Scan کردن لغات کلیدی، باید در خصوص Paraphrasing یا این نکته که تحقیقا همان لغات کلیدی را پیدا نخواهیم کرد، کوشا باشیم. پس دایره واژگان مناسب به شما کمک می کند در این زمان به لغاتی غیر از آنچه سوال داده فکر کرده و آنها را در متن جستجو کنید.

3) توجه داشته باشد در اکثر موارد پاسخ این نوع سوال در محدوده مشخصی پیدا می شود (اکثرا در یک جمله خاص)، پس مطمئن شوید پس از یافتن این جمله سریعا به سراغ گزینه ها بروید.
4) در آخر نیز باید به تکنیک رد گزینه تکیه کنید و مستقیما به سراغ پاسخ صحیح نروید، پس همواره در ذهن داشته باشید مهندسی معکوس بهترین روش است!!
درزیر نمونه ای از این سوال را می بینیم:
 The body that impacted Earth at the end of the Cretaceous period was a meteorite with a mass of more than a trillion tons and a diameter of at least 10 kilometers. Scientists first identified this impact in 1980 from the worldwide layer of sediment deposited from the dust cloud that enveloped the planet after the impact. This sediment layer is enriched in the rare metal iridium and other elements that are relatively abundant in a meteorite but 20 very rare in the crust of Earth. Even diluted by the terrestrial material excavated from the crater, this component of meteorites is easily identified. By 1990 geologists had located the impact site itself in the Yucatán region of Mexico. The crater, now deeply buried in sediment, was originally about 200 kilometers in diameter.
According to the paragraph, how did scientists determine that a large meteorite had impacted Earth?
a. They discovered a large crater in the Yucatán region of Mexico.
b. They found a unique layer of sediment worldwide.
c. They were alerted by archaeologists who had been excavating in the Yucatán region.
d. They located a meteorite with a mass of over a trillion tons.
 
در سوال بالا با یافتن کلیدواژه های زرد شده در متن و سوال (Scanning) و استفاده از تکنیک رد گزینه به گزینه b میرسیم یعنی لغت determine معادلی برای identify و لغات impact و scientist هم در متن مستقیم آمده اند بنابراین قسمت سبز رنگ معادل لغت how خواهد بود.
نمونه تمرین برای سوال Factual Questions
Impacts by meteorites represent one mechanism that could cause global catastrophes and seriously influence the evolution of life all over the planet. According to some estimates, the majority of all extinctions of species may be due to such impacts. Such a perspective fundamentally changes our view of biological evolution. The standard criterion for the survival of a species is its success in competing with other species and adapting to slowly changing environments. Yet an equally important criterion is the ability of a species to survive random global ecological catastrophes due to impacts.
The paragraph above supports which of the following statements about the factors that are essential for the survival of a species?
a. The most important factor for the survival of a species is its ability to compete and adapt to gradual changes in its environment.
b. The ability of a species to compete and adapt to a gradually changing environment is not the only ability that is essential for survival.
c. Since most extinctions of species are due to major meteorite impacts, the ability to survive such impacts is the most important factor for the survival of a species.
d. The factors that are most important for the survival of a species vary significantly from one species to another
  
درسوال مناسب بالا، در قسمت زرد رنگ متن دو معیار استاندارد آورده شده است که competing و adapting می باشند، اما در قسمت سبز رنگ حرف از معیار سومی که ارزش برابری با دومعیار قبلی دارد به میان می آید که درمجموع سه معیار مد نظر می  شود و گزینه b نیز با قسمت سبز رنگ خود نشان میدهد که تنها دومعیار اول ملاک نبوده بنابراین معیاری دیگر مطرح می شود، پس این گزینه بهترین پاسخ خواهد بود. مابقی گزینه ها با روش Elimination Technique قابل حذف شدن می باشند
Earth is a target in a cosmic shooting gallery, subject to random violent events that were unsuspected a few decades ago. In 1991 the United States Congress asked NASA to investigate the hazard posed today by large impacts on Earth. The group conducting the study concluded from a detailed analysis that impacts from meteorites can indeed be hazardous. Although there is always some risk that a large impact could occur, careful study shows that this risk is quite small.
 According to the passage, who conducted investigations about the current dangers posed by large meteorite impacts on Earth?
a. Paleontologists
b. Geologists
c. The United States Congress
d. NASA
در مورد بالا نیز همانطور که مشاهده می شود تمامی کلیدواژه ها با روش Scanning و Paraphrasing مارا به گزینه d سوق میدهند.
رای دهی به این پست:
مقالات ریاضی GRE : مبحث باقیمانده
مقالات و منابع TOEFL:نوع سوال واژگان در متن(Vocabu...

Related Posts

نظرات

 
بدون نظر
آیا قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد سایت شوید
مهمان
چهارشنبه, 29 خرداد 1398
Go to top
0
Shares