مقالات ومنابع آیلتس : توصیف گراف Graph Description در آیلتس-درس پنجم

مقالات ومنابع آیلتس : توصیف گراف Graph Description در آیلتس-درس پنجم

 

توصیف گراف Graph Description در آیلتس-درس پنجم

در این مبحث با برخی از واژگان رایج و گرامر مورد نیازکه برای توصیف روند نمودار لازم است آشنا می گردید . زبانی که برای توصیف نمودار در IELTS  می تواند استفاده گردد بسیار وسیع و متنوع است . در این درس برخی از متداول ترین زبان نگارش را معرفی می کنیم .همچنین با نحوه ی بکار بردن آن ها از لحاظ گرامری در جمله هم آشنا می شویم.

Screenshot 172

Screenshot 173

            Practice تمرین  

Screenshot 174

به جدول زیر نگاهی داشته باشید. به شما کمک می کند که چگونه روند نوشتاری یک نموداردر IELTS را توصیف نمایید ، تصمیم بگیرید کدام کلمه برای قرار گیری در جای خالی مناسب است .

Public Expenditure in Hong Kong 1995-1998

Describing Graph Trends - Gap Fill

Public expenditure on education in Hong Kong (1) _____________ continuously from 1995 to 1998. In academic year 1995-6 it (2)_________________ HK$33,611 million, (3)______________ to $39,165 million in 1996-7 and $45,315 million in 1997-8. As a percentage of the government’s budget spending on education also (4)______ each year, from 17.6% to 18% and then to 18.2%.

However, the percentage of expenditure spent on primary, secondary and tertiary education did not show the same consistent (5)_______. In 1995-6 expenditure on primary education was 22.2% of the education budget, 33.7% (6)_________ on secondary, and 35.9% on tertiary.

In 1996, (7) ____________ of 0.8% in spending on tertiary education was financed by a (8)_________ in spending of 0.7% in primary and 0.5% in secondary schooling.

In 1997-8 tertiary spending as a percent of the education budget (9)_________ to its 1995-6 level. The percentage spent on primary education (10)__________ to 21.6% and that on secondary to 33.5%, both figures being less than 1995-6 levels.

Choose the correct word to fit in the gap

(1

A) increases

B)  increased

C)  increasing


(2

A)  was

B)  rose to

C)  reached


(3

A)  increased

B)  dropping

C)  rising


(4

A)an increase

B)  increased

C)  increasing


(5

  A)rise

B)  rose

C)  rising


(6

A)  spent

B)  spending

C)  was spent


(7

A)an increase

 B)increase

C)  was increased


(8

A)  increase

B)  drop

C)  dropped


(9

A) dropped

B)  increased

C)  returned


(10

A)rised

B) rose

C) increase

  1. B-2) A- 3) C-4) B-5) A-6) C- 7) A- 8) B- 9) C- 10)B 

این مبحث شما را با برخی از روش های توصیف روند و چگونگی نموداردر  IELTSدر و نیز برخی از ساختارهای متنوعی که می توانید استفاده کنید آشنا ساخت. به یاد داشته باشید این ها فقط برخی از واژگان هستند که می توانید برای بیان تغییرات استفاده کنید و دامنه زیادی از این واژگان و ساختارها وجود دارد. آنچه مهم است استفاده از واژگان و ساختارهای متنوع در توصیف روند نمودار می باشد.

 

امیدوارم نمره خوبی در IELTS بگیرید

 

 

 

رای دهی به این پست:
مقالات GRE:اعداد اعشاری متناوب (repeating decimals...
مقالات و منابع آیلتس : توصیف گراف Graph Descriptio...

Related Posts

نظرات

 
بدون نظر
آیا قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد سایت شوید
مهمان
شنبه, 31 فروردين 1398
Go to top
0
Shares