از آنجاییکه اساتید حاضر در موسسه تخصصی زبان زنگنه  پس از گذراندن مراحل ارزشیابی و آموزشی سخت و دقیق امکان همکاری با این مرکز را پیدا میکنند، شنیده شده که تعدادی از افرادی که امکان گذراندن این آزمونها را نداشته و در نهایت قادر به کسب شرایط همکاری با موسسه تخصصی زبان زنگنه  را نداشته اند، به غلط خود را از اساتید این مرکز معرفی نموده و از حسن شهرت این مجموعه، سوء استفاده می نمایند. لذا زبان آموزان محترم توجه داشته باشند به غیر از لیست حاضر،موسسه تخصصی زبان زنگنه با افراد دیگری چه به عنوان مدرس خصوصی، گروهی، برون سازمانی و یا آنلاین همکاری نداشته و عواقب هرگونه همکاری با افراد سودجو مستقیما با خود زبان آموز خواهد بود.

اساتید منتخب موسسه زبان زنگنه

استاد احسان فرخ مهر
استاد احسان فرخ مهرسوپروایزر واحد تافل و PTE
استاد مرتضی فتحعلی پور
استاد مرتضی فتحعلی پورمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد وحید کرد
استاد وحید کردمدرس برجسته آیلتس
استاد حیدری
استاد حیدریمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد ترکمان
استاد ترکمانمدرس برجسته مکالمه محض
استاد یوسف قربانی
استاد یوسف قربانیمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد طیب زاده
استاد طیب زادهمدرس برجسته مکالمه محض
استاد امید روشندل
استاد امید روشندلسوپروایزر واحد آیلتس
استاد سمیه گرامی
استاد سمیه گرامیسوپروایزر واحد General English
استاد محمد مهدی جعفرزاده
استاد محمد مهدی جعفرزادهمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد میترا جباری
استاد میترا جباریمدرس برجسته آیلتس و بازرگانی
استاد علی رادنژاد
استاد علی رادنژادمدرس برجسته مکالمه محض
استاد بهرامی تبار
استاد بهرامی تبارمدرس برجسته مکالمه محض
استاد آرش اکبری
استاد آرش اکبریمدرس برجسته آیلتس
استاد علی استوار
استاد علی استوارسوپروایزر واحد آیلتس و PTE
استاد اشکان معتضدی
استاد اشکان معتضدیمدرس برجسته GRE , GMAT , SAT
دکتر ایوب محمدعلی پور
دکتر ایوب محمدعلی پورمدرس ریاضیات GRE , GMAT , SAT
استاد مرجان کرمی
استاد مرجان کرمیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد مرشد زاده
استاد مرشد زادهمدرس برجسته تافل و مکالمه محض
استاد سعید رودخانه
استاد سعید رودخانهمدرس برجسته مکالمه محض
استاد سوزنی
استاد سوزنیمدرس برجسته آیلتس
دکتر ابوالفضل زنگنه
دکتر ابوالفضل زنگنهمدیر و موسس مرکز زبان زنگنه
استاد مرتضی سپهر
استاد مرتضی سپهرمدرس برجسته آیلتس و تافل
استاد حسین بیات
استاد حسین بیاتمدرس برجسته آیلتس
استاد مجید زندیه
استاد مجید زندیهمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد جمالی
استاد جمالیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد وارسته
استاد وارستهمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد پورمنصوری
استاد پورمنصوریمدرس برجسته مکالمه محض

  

Go to top