از آنجاییکه اساتید حاضر در موسسه تخصصی زبان زنگنه  پس از گذراندن مراحل ارزشیابی و آموزشی سخت و دقیق امکان همکاری با این مرکز را پیدا میکنند، شنیده شده که تعدادی از افرادی که امکان گذراندن این آزمونها را نداشته و در نهایت قادر به کسب شرایط همکاری با موسسه تخصصی زبان زنگنه  را نداشته اند، به غلط خود را از اساتید این مرکز معرفی نموده و از حسن شهرت این مجموعه، سوء استفاده می نمایند. لذا زبان آموزان محترم توجه داشته باشند به غیر از لیست حاضر،موسسه تخصصی زبان زنگنه با افراد دیگری چه به عنوان مدرس خصوصی، گروهی، برون سازمانی و یا آنلاین همکاری نداشته و عواقب هرگونه همکاری با افراد سودجو مستقیما با خود زبان آموز خواهد بود.

اساتید منتخب موسسه زبان زنگنه

استاد محمود صفری
استاد محمود صفریسوپروایزر واحد تافل
استاد مرتضی فتحعلی پور
استاد مرتضی فتحعلی پورمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد نازنین خوشروان
استاد نازنین خوشروانمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد میلاد وفایی
استاد میلاد وفاییمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد حیدری
استاد حیدریمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد ترکمان
استاد ترکمانمدرس برجسته مکالمه محض
استاد حامد رحیمی
استاد حامد رحیمیمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد یوسف قربانی
استاد یوسف قربانیمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد طیب زاده
استاد طیب زادهمدرس برجسته مکالمه محض
استاد امید روشندل
استاد امید روشندلسوپروایزر واحد آیلتس
استاد سمیه گرامی
استاد سمیه گرامیسوپروایزر واحد General English
استاد محمد مهدی جعفرزاده
استاد محمد مهدی جعفرزادهمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد میترا جباری
استاد میترا جباریمدرس برجسته آیلتس و بازرگانی
استاد علی رادنژاد
استاد علی رادنژادمدرس برجسته مکالمه محض
استاد بهرامی تبار
استاد بهرامی تبارمدرس برجسته مکالمه محض
استاد آرش اکبری
استاد آرش اکبریمدرس برجسته آیلتس
استاد مرشد زاده
استاد مرشد زادهمدرس برجسته تافل و مکالمه محض
استاد سعید رودخانه
استاد سعید رودخانهمدرس برجسته مکالمه محض
استاد وحید کرد
استاد وحید کردسوپروایزر واحد آیلتس
استاد اشکان معتضدی
استاد اشکان معتضدیمدرس برجسته GRE , GMAT , SAT
دکتر ایوب محمدعلی پور
دکتر ایوب محمدعلی پورمدرس ریاضیات GRE , GMAT , SAT
استاد مرجان کرمی
استاد مرجان کرمیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد علی استوار
استاد علی استوارمدرس برجسته تافل و آیلتس
استاد مهسا یزدانی
استاد مهسا یزدانیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد محسن حیدری
استاد محسن حیدریمدرس برجسته مکالمه محض
استاد رفیعی
استاد رفیعیمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد مصطفی بدری
استاد مصطفی بدریمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد سوزنی
استاد سوزنیمدرس برجسته آیلتس
دکتر ابوالفضل زنگنه
دکتر ابوالفضل زنگنهمدیر و موسس مرکز زبان زنگنه
استاد مرتضی سپهر
استاد مرتضی سپهرمدرس برجسته آیلتس و تافل
استاد حسین بیات
استاد حسین بیاتمدرس برجسته آیلتس
استاد مجید زندیه
استاد مجید زندیهمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد جمالی
استاد جمالیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد فرخ مهر
استاد فرخ مهرمدرس برجسته مکالمه محض
استاد وارسته
استاد وارستهمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد پورمنصوری
استاد پورمنصوریمدرس برجسته مکالمه محض
استاد صمیمی
استاد صمیمیمدرس برجسته آیلتس

  

Go to top