style="text-align: center;">نکته جدیدآزمون SAT  در دو نوع SAT GENERAL  و SAT SUBJECT  برگزار میشود که معمولا SAT GENERAL  فقط الزامی است.
style="text-align: center;">
نکته جدیدبرای رشته های پزشکی در آمریکا حتما باید اول لیسانس در زمینه زیست شناسی یا شیمی یا امثال اینها را در آمریکا خوانده باشید.
style="text-align: center;">
نکته جدیدبرای ادامه تحصیل در دوره لیسانس در کشور آمریکا شما باید 12 سال درس خوانده باشید. پس باید پیش دانشگاهی را تمام کرده باشید.
style="text-align: center;">نکته جدیداستفاده از ماشین حساب در آزمون SAT  آزاد است و میتوانید با خود به جلسه ببرید.
style="text-align: center;">نکته جدیداستفاده از اتود در آزمون SAT  ممنوع است و فقط باید از مداد استفاده کرد.
style="text-align: center;">نکته جدیدبر خلاف تصور عمومی، آزمون SAT در ماههایی خاص آسانتر از ماههای دیکر نیست.
style="text-align: center;">نکته جدیدتمام  سئوالات ریاضی SAT  از تئوری اعداد، جبر، هندسه و آمار میباشد.
style="text-align: center;">نکته جدیدنتیجه آزمون SAT  بین 3 تا 4 هفته بعد در سایت COLLEGEBOARD  قابل مشاهده است.
style="text-align: center;">نکته جدید  آزمون SAT بار در سال 6 مرتبه و در ماههای اکتبر ، نوامبر ،دسامبر، ژانویه ، مارچ و می برگزار میشود.
style="text-align: center;">نکته جدیددرآزمون SAT جدید نمره منفی وجود ندارد.
style="text-align: center;">نکته جدیدآزمون SAT فقط بصورت کاغذی برگزار میشود.
style="text-align: center;">نکته جدیدمباحثی مانند حسابان و مثلثات در SAT GENERAL وجود ندارد.
style="text-align: center;">نکته جدید مدت زمان آزمونهای SAT SUBJECT یک ساعت بوده و همه تستی هستند.
style="text-align: center;">نکته جدیدآزمون SAT  فقط در روزهای یکشنبه برگزار میشود
style="text-align: center;">نکته جدیددر آزمون SAT  جدید سئوالات تستی چهار گزینه ای شده اند.

  

Go to top