style="text-align: center;">Let alone

چه برسد به اینکه...

The baby can't even sit up yet, let alone walk!

اون بچه هنوز نمی تواند بنشیند چه برسد به اینکه راه برود!

style="text-align: center;">You made my day

روزم رو ساختی/ خیلی حال دادی بهم/ خوشحالم کردی

style="text-align: center;">فعل Discuss به معنای بحث کردن درباره می باشد وبه about نیازی ندارد.

We discussed the issue last night.

style="text-align: center;">Feel on top of the world

ذوق کردن/ بسیارخوشحال بودن

dir="ltr" style="text-align: center;">The point is that...

مسئله اینه که...

نکته اینه که...

موضوع اینه که...

dir="ltr" style="text-align: center;">Out of the frying pan into the fire

از چاله تو چاه افتادن

 

dir="ltr" style="text-align: center;">To pay the the price

تاوان دادن

If you abuse your body now, you'll pay the price when your're older.

style="text-align: center;">Shy away

دوری کردن ازکسی یا چیزی

I've never shied away fromhard work.

style="text-align: center;">Bear in the mind

به خاطر سپردن

I'd bear your words in the mind 

style="text-align: center;">sophomore

ببینید sopho به معنای عاقل و more ریشه ی همون moron که معنیش میشه احمق 

پس دانشجوی سال دوم ازدیدگاه آمریکاییها توی هاله ای ازدونستن وندونستنه!

style="text-align: center;">Telling

لغت بالا به ظاهر ربط به Tell داره ولی در واقع معنیش میشه" متقاعد کننده"

The most telling evidence

متقاعد کننده ترین دلیل 

style="text-align: center;">Deliver

این Deliver به معنای "رها کردن و خلاص کردن" هم هست 

God please deliver us from evil.

خداوندا! ما را از بند افکار اهریمنی رها کن.

style="text-align: center;">Otorhinolaryngologist

معنیش میشه متخصص گوش و حلق و بینی! 

از چهار بخش ot به معنای گوش rhin به معنای بینی laryng به معنای حلق و logist به معنای متخصص ساخته شده!  

style="text-align: center;">?what is all this fuss about

این الم شنگه بخاطر چیه؟

style="text-align: center;">Head off

زیاده روی کردن و تند رفتن

Jack is heading off on drinking alcohol these days

جک داره این روزا بیش از حد الکل مصرف می کنه

style="text-align: center;">To be a drag

ضد حال بودن و لوس کردن

Don't be a drag and try to be at the party on time.

ضد حال نزن و سعی کن به موقع پارتی رو بیای

style="text-align: center;">To go/ turn as red as a beetroot

از خجالت مثل لبو سرخ شدن

dir="ltr" style="text-align: center;">     به کار نمی رود.Of حرف اضافه Despite پس ازنکته جدید
style="text-align: center;"> نکته جدیدinsure sth against sth بیمه کردن( چیزی در مقابل چیزی)
style="text-align: right;" dir="ltr"> به معنای متهم کردن (کسی به چیزی) Accuse Sb of sth نکته جدید
style="text-align: center;" dir="ltr">ماه ها، فصل ها، سال ها و قرن ها به کار می رود.  برای زمان های طولانی تر مانندIn حرف اضافه  نکته جدید                         

                                                                            In (the) summer                 In the Middle Ages

style="text-align: center;">نکته جدیددر انگلیسی رسمی می توان به جای Where از At/ in which استفاده کرد.

.This is the house in which I was born

style="text-align: center;"> نکته جدیدکلمه Otherwise به معنای (والا- وگرنه- در غیر اینصورت) نیز می تواند به جای If  به کار رود.

I don’t have time, otherwise I would help you. (= If I had time, I would help you.)

وقت ندارم وگرنه به تو کمک می کردم.(= اگر وقت داشتم به تو کمک می کردم.)

style="text-align: center;">نکته جدیدبرای بیان منظور و مقصود در انگلیسی رسمی تر از So as to و In order t

هر دو به معنای (برای- به منظور-تا آنکه) استفاده می شود.

.The staff are working overtime in order to finish the project ahead of time

پرسنل دارند اضافه کاری می کنند تا آنکه پروژه را زودتر از موعد مقرر تمام کنیم.

style="text-align: center;">نکته جدیدبرای مقایسه بین Suchو So  می توان گفت So قبل از صفت (یا قید)  و such قبل از صفت و اسم به کار می رود.  

(The Jacksons are such nice people. (not…so nice people

خانواده جکسون آدم های واقعا خوبی هستند.

dir="ltr" style="text-align: center;"> معنی صفت را تقویتsoنیز مانند Such را قبل از یک صفت و اسم به کار می برند. suchانگلیسی زبان ها اغلبنکته جدید

   می باشد.really می کند و معادل

This is such a good book. (= a really good book)

dir="ltr" style="text-align: center;"> به کار می رود Of به معنای(در انتهای-در پایان-در آخر) می باشد و همیشه باAt the end of نکته جدیدعبارت

 به کار نمی رود.of(سرانجام-بالاخره) می باشد و هیچوقت با finallyبه معنای  In the end ولی عبارت 

At the end of the month/ film/ course/ concert…        در پایان ماه/ فیلم/ دوره/ کنسرت....

My house is at the end of the street.                 خانه من در انتهای خیابان است.

dir="ltr" style="text-align: center;"> با روزهای هفته، روزها و تاریخ به کار می رود.On نکته جدیدحرف اضافه

On Monday/ Tuesday      در روز دوشنبه/سه شنبه

On 10march        در روز دهم مارس

style="text-align: center;">نکته جدیددر بعضی جملات سوالی کلمه سوالی حالت فاعلی دارد یعنی بلافاصله بعد از آن فعل جمله قرار می گیرد. در این 

سوال ها افعال کمک did و does, do نوع  به   کار نمی رود.

                                                   Who knows the answer? (not Who does know...)                           چه کسی جواب را می داند

                                                 What happened to your car? (not What did happen…)                     چه اتفاقی برای ماشینت افتاده؟

dir="ltr" style="text-align: center;">.حرف اضافه)استفاده کرد+which)از ترکیب whenمی توان به جاینکته جدید
Do you know the day when/ on which we have the final exam?
dir="ltr" style="text-align: center;">:معادل هایی دارد که از آن قوی ترند و تاکید بیشتری بر شرط جمله دارند. این عبارتند ازIf کلمهنکته جدید

Provided (that) به شرطی که- به شرط آنکه                  as long as به شرطی که-به شرط انکه
Providing (that) به شرطی که- به شرط آنکه          on condition به شرطی که- مشروط بر آنکه

dir="ltr" style="text-align: center;">استفاده نمی شود لیکن در خواهش های Would معمولا در بخش شرط جمله شرطی نوع دوم ازنکته جدید

.در بخش شرط استفاده کرد Wouldمودبانه می توان از 

 

dir="ltr" style="text-align: center;">.تبدیل می شود -icall به -ic  ختم می شوند به هنگام ساختن قید-Le در مورد صفاتی که بهنکته جدید
Automatic automatically        dramatic dramatically
dir="ltr" style="text-align: center;">.می باشد و می تواند به جای آن به کار برد I wish ایکاش) شکل قویتر) If only عبارتنکته جدید

قواعد گرامری برای هردوعبارت یکسان است.

If only/ I wish I didn’t have to work.

dir="ltr" style="text-align: center;">.به معنای(اینطور) استفاده می شود So و غیره از کلمه Hope, think بعد از افعالی مانندنکته جدید

A: Do you think it’s going to rain?  فکر می کنی می خواهد باران ببارد؟

B: I think so.                                               .اینطور فکر می کنم

dir="ltr" style="text-align: center;">.از گذشته ساده استفاده کنیم به معنای آنست که هر دو عمل همزمان انجام شده اند When اگر بعد ازنکته جدید

When I opened the book, an old photo fell out.  

 .هنگامی که کتاب را باز کردم یک عکس قدیمی بیرون افتاد

dir="ltr" style="text-align: center;">Ing _ form یک Need دارد ولی اگر بعد از (active)مصدر به کار رود جمله حالت معلوم (need) اگر بعد ازنکته جدید

.دارد (passive) به کار رود جمله حالت مجهول
You need to clean your room.                                                  (تو باید اتاقت را نظافت کنی. (شکل مجهول

You room needs cleaning. (= your room needs to be cleaned.)  (اتاقت نیاز به نظافت دارد. (شکل مجهول 

dir="ltr" style="text-align: center;">.می باشد To وادار کردن) فعل دوم به صورت مصدر بدون) makeاجازه دادن) و ) Let بعد از افعالنکته جدید 

I can’t let you do it.                          .نمی توانم اجازه بدهم این کار را بکنی
Our teacher makes us work hard.    .معلم مان وادارمان می کند که سخت کار کنیم

 

اگر بخواهیم بگوییم چیزی دو برابر، سه برابر یا چند برابر چیز دیگری استاز ساختار های نکته جدید   

 .و امثال آن استفاده می کنیم Three times as…as یا Twice as… as  


His salary is three times as much as yours.           .حقوق او سه برابر حقوق توست

style="text-align: center;">نکته جدیدتوجه داشته باشید Like و Would like مشابه هم نیستند like:یعنی دوست داشتن

     در حالیکه Would like:یعنی میل داشتن و شکل مودبانه Want است.

?Do you like coffee 

?Would you like some now 

style="text-align: center;">نکته جدید از ساختار could have done  میتوان برای بیان احتمال در گذشته استفاده کرد.

You were lucky when you fell off the ladder .You could have broken your leg.
style="text-align: center;">نکته جدیدفعل be able to معادل can می باشد اما بعد از مصدر ، بعد از افعل کمکی  و در زمان حال کامل فقط باید از be able to استفاده کنیم.
style="text-align: center;">نکته جدید Lot of و Lots of هم با اسامی قابل شمارش و هم با اسامی غیر قابل شمارش بکار میروند فقط باید توجه داشت که Lots of شکل غیر رسمی و خودمانی تر Lot of است.
style="text-align: center;">نکته جدیددر جملات منفی و سوالی از any(هیچ) بجای some استفاده می شود .
style="text-align: center;">نکته جدیدsome هم با اسامی قابل شمارش و هم با اسامی غیر قابل شمارش بکار میرود.
style="text-align: center;">نکته جدیدبرای بیان هدف و منظوری کلی مانند کاربرد یک وسیله یا دستگاه از حرف اضافه for و شکل ing فعل استفاده میشود.

.Abread knife is used for cutting bread

.This marker is for writing on whiteboards 

style="text-align: center;">نکته جدید will بیانگر تصمیمی است که گوینده در همان لحظه ی صحبت می گیرد ولی going to بیانگر

تصمیمی است که از قبل گرفته شده است .

style="text-align: center;">نکته جدیدwill بیانگر واقعیتهای زمان آینده است و برای بیان قصد و اراده انسان بکار نمی رود در حالیکه going to بیانگر قصد و intention در آینده است.

Iwill retire at the of this year

Iam going to change my job

style="text-align: center;">نکته جدیدضمن توجه به تفاوتهای بین will و going to  امروزه انگلیسی زبانها هنگام صحبت کردن راجع به واقعیات آینده یا پیش بینی آینده از هر دو فعل will و going to استفاده میکنند .پس می توان گفت که going to کمی خودمانی تر و محاوره ای تر از will است.
dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">نکته جدیدیادتون باشه عبارت Odd days  روزای فرد و Even days  روزای زوج ! اصلا در انگلیسی وجود ندارند!

اونا میگن Saturday – Monay – Wednesday  یا Sunday- Tuesday - Thursday
dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;">نکته جدیدیادتون باشه لغت Grammar  اصلا "E  " نداره!
style="text-align: center;">نکته جدیددیکته لغات زیر از الگوی ثابت CEI پیروی میکنه:
Deceive – Perceive - Receive
style="text-align: center;">نکته جدیدوقتی میخواید بگید "من اشتباه کردم بهت اعتماد کردم" میتونید بگید:
.I misplaced my trust in you
style="text-align: center;">
نکته جدیدعبارت “ in broad daylight” به معنی "تو روز روشن"
The thief stole the car in broad daylight
style="text-align: center;">نکته جدیدعبارت "” all walks of life به معنی " همه اقشار جامعه" میباشد
People from all walks of life celebrate Norooz in Iran.
style="text-align: center;">نکته جدیدوقتی میخوایم بگیم "با یه صدای بلند از خواب پریدم" باید بگیم:
.I was startled in my sleep by a loud sound
style="text-align: center;">نکته جدیدبکاربردن ago در زمان حال کامل غلط است!
I havent seen her since two years ago
I havent seen her for two yearsanswer
style="text-align: center;">نکته جدیدفعل Marry “به معنای ازدواج کردن با” میباشد و نیازی به with ندارد.
He married Jennifer
style="text-align: center;">
نکته جدیدفعل Discuss به معنی بحث کردن درباره میباشد و به about نیاز ندارد.
We discussed the issue last night.

  

Go to top