style="text-align: center;">نکته جدیدسعی کنید در زمان ارائه ایده های خودتان از Will استفاده نکنید چون به آنها قطعیت می دهد

به جای آن از ترکیب زیر استفاده کنید.

To be set to

This issue will cause some problems.

This issue is set to cause some problems.

style="text-align: center;">Lend someone a hand

به کسی کمک کردن

Could you lend me a hand with these bags?

style="text-align: center;">Bust the gut

به معنی جون کندن و سخت تلاش کردن

I bust the gut trying to finish that work on time.

style="text-align: center;">Hand over

تحویل دادن به چیزی

The soldiers were ordered to hand over their guns.

style="text-align: center;">نکته جدیدمی توانید به جای to از so as to استفاده کنید:

She tried to look nonplussed so as to conceal her rage.

style="text-align: center;">Lay and Lie

اولی به معنی قرار دادن و گذاشتن است 

دومی به معنی دراز کشیدن و لمیدن است

style="text-align: center;">To be associated with

مرتبط بودن، تداعی کردن

 The red color is associated with enthusiasm and love.

style="text-align: center;">Hapless

نکته جدیدhap به معنی شانس وپسوند less منفی ساز است، در نتیجه hapless به کسی میگن که بدون شانس است که میشه بدبخت، بیچاره

Many children are hapless victims of this war.

style="text-align: center;">Improsive

im پیشوند منفی ساز است و provise از provide می آید به معنی فراهم کردن، پس میشه چیزی را از قبل هماهنگ نکردن 

He lost the text of his speech and had to improvise.

style="text-align: center;">Pop the question

پیشنهاد ازدواج دادن

She waited four years for him to pop the question.

style="text-align: center;">Garment

به معنیه لباس هست ولی فرقش با لغاتی مثل clothes اینه که به لباس خاص یا گرون میگن Garment

style="text-align: center;">Foot the bill

عبارت فوق به معنی پرداخت کردن صورت حساب

style="text-align: center;">نکته جدیدبرای کلی گویی حتما اسامی را در صورت قابل شمارش بودن، جمع ببندید.

I like apples.

Monkeys like bananas.

style="text-align: center;">نکته جدیدبرای بیان اهداف از to be going to به جای will استفاده کنید.

He is going to meet his friends tomorrow

style="text-align: center;">نکته جدیدبرای بیان نقطه مشخص در گذشته از گذشته ساده استفاده کنید.

I saw this last year.

 

style="text-align: center;">Bone of contention

از این عبارت که به معنیه " موضوع مورد اختلاف نظر" هست خیلی میشه اول essay برای بیان اختلاف نظر استفاده کرد.

The examination system has long been a serious bone of contention 

dir="ltr" style="text-align: center;">Stamina

توانایی ذهنی یا جسمی برای ادامه دادن چیزی

You need stamina to be a long-distance runner.

style="text-align: center;">نکته جدید اگر شما روز آزمون آیلتس بدون هیچ اطلاع قبلی غیبت کنید، شما کل هزینه تان را از دست خواهید داد. با این وجود، اگر یک گواهی پزشکی در طی 5 روز از تاریخ امتحان ارائه کنید، شما کل مبلغ برگشتی منهای هزینه مدیریت محلی را دریافت خواهید کرد.
style="text-align: center;">نکته جدید آیلتس سالانه در 48 تاریخ ثابت ، تا چهار دفعه هر ماه، بسته به تقاضای محلی برگزار می شود.

  

Go to top