شماره آزمون
1
2
3
4
5
6
7 8 9 10
روز  برگزاری
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
ساعات برگزاری
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
تاریخ برگزاری
31 فروردین
28 اردیبهشت
1 تیر
5 مرداد
2 شهریور
6 مهر
4 آبان
9 آذر
7 دی
5 بهمن
تاریخ جلسه رفع اشکال
7 اردیبهشت
4 خرداد
8 تیر
12 مرداد
16 شهریور
13 مهر
11 آبان
16 آذر
14 دی
12 بهمن
مــحل برگزاری
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
ظرفیت دوره
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
مجموع ساعات
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
شهریه(تومان)
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
پــــرداخت و ثبت نام
انجام شد
انجام شد
انجام شد
انجام شد
انجام شد

شماره آزمون
1
2
3
4
5
6
7 8 9 10
روز  برگزاری
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
ساعات برگزاری
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
تاریخ برگزاری
31 فروردین
28 اردیبهشت
1 تیر
5 مرداد
2 شهریور
6 مهر
4 آبان
9 آذر
7 دی
5 بهمن
تاریخ جلسه رفع اشکال
7 اردیبهشت
4 خرداد
8 تیر
12 مرداد
16 شهریور
13 مهر
11 آبان
16 آذر
14 دی
12 بهمن
مــحل برگزاری
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
ظرفیت دوره
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
مجموع ساعات
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
شهریه(تومان)
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
پــــرداخت و ثبت نام
انجام شد
انجام شد
انجام شد
انجام شد
انجام شد

  

Go to top
0
Shares