شماره آزمون
1
2
3
4
5
6
7 8 9 10
پکیج 6 آزمون
روز  برگزاری
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
ساعات برگزاری
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
تاریخ برگزاری
31 فروردین
28 اردیبهشت
1 تیر
5 مرداد
2 شهریور
6 مهر
4 آبان
9 آذر
7 دی
5 بهمن
5 بهمن
تاریخ جلسه رفع اشکال
7 اردیبهشت
4 خرداد
8 تیر
12 مرداد
16 شهریور
13 مهر
11 آبان
16 آذر
14 دی
12 بهمن
12 بهمن
مــحل برگزاری
شعبه پاسداران
شعبه پاسداران
شعبه پاسداران
شعبه پاسداران
شعبه پاسداران
شعبه پاسداران
شعبه پاسداران
شعبه پاسداران
شعبه پاسداران
شعبه پاسداران
شعبه پاسداران
ظرفیت دوره
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
100 نفر
مجموع ساعات
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
3.5 ساعت
شهریه(تومان)
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
پــــرداخت و ثبت نام
انجام شد
انجام شد

  

Go to top
0
Shares