شماره آزمون
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
روز  برگزاری
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
ساعات برگزاری
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
تاریخ برگزاری
30 فروردین
5 بهمن
7 دی
9 آذر
4 آبان
6 مهر
2 شهریور
5 مرداد
1 تیر
28 اردیبهشت
رفع اشکال
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
جلسه رفع اشکال خصوصی
PMA
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
مــحل برگزاری
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شهریه(تومان)
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
 پــــرداخت و ثبت نام
آزمون آزمایشی آیلتس
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
پــــرداخت و ثبت نام
آزمون آزمایشی تافل
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد

شماره آزمون
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
روز  برگزاری
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
ساعات برگزاری
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
 9:00
الی
 12:00 
تاریخ برگزاری
30 فروردین
5 بهمن
7 دی
9 آذر
4 آبان
6 مهر
2 شهریور
5 مرداد
1 تیر
28 اردیبهشت
31 فروردین
رفع اشکال
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
جلسه رفع اشکال خصوصی
PMA
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
مــحل برگزاری
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شهریه(تومان)
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
 پــــرداخت و ثبت نام
آزمون آزمایشی آیلتس
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
پــــرداخت و ثبت نام
آزمون آزمایشی تافل
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد
برگزار شد

  

Go to top
0
Shares