ردیف
264
روزهای برگزاری
جمعه
ساعات برگزاری
 9:00
الی
 13:30 
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مدرس
آقای دکتر زنگنه
مــحل برگزاری
جردن
ظرفیت دوره
20 نفر
وضعیت دوره
در حال بررسی
مجموع ساعات

4.5 ساعت

شهریه(تومان)
155,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
264
روزهای برگزاری
پنجشنبه
ساعات برگزاری
 9:00
الی
 13:30 
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مدرس
آقای دکتر محمد علی پور
مــحل برگزاری
جردن
ظرفیت دوره
20 نفر
وضعیت دوره
در حال بررسی
مجموع ساعات

4.5 ساعت

شهریه(تومان)
155,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1711
روزهای برگزاری
سه شنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
14 اسفند
تاریخ پایان
10 اردیبهشت
مدرس
آقای دکتر زنگنه
مــحل برگزاری
جردن
ظرفیت دوره
30 نفر
شهریه(تومان)
1,200,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1721
2721
روزهای برگزاری
پنجشنبه
دوشنبه
ساعات برگزاری
 13:30
الی
 16:30 
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
25 بهمن
8 بهمن
تاریخ پایان
22 فروردین
20 اردیبهشت
مــحل برگزاری
جردن
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
650,000
650,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1811
روزهای برگزاری
دوشنبه
ساعات برگزاری
18:00
الی
21:00
تاریخ شروع
رولینگ
تاریخ پایان
-
نوع دوره
حضوری 
مدرس
آقای دکتر زنگنه
مــحــــــل بــرگـــزاری
جردن
ظرفیت دوره
15 نفر
شهریه (تومان)
770,000
پــــرداخت و ثبت نام

Go to top
0
Shares