کد دوره
1611
روزهای برگزاری
یکشنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
25 فروردین
تاریخ پایان
2 تیر
مدرس
آقای دکتر زنگنه
مــحل برگزاری
جردن
ظرفیت دوره
30 نفر
شهریه(تومان)
1,200,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1621
2621
روزهای برگزاری
پنجشنبه
دوشنبه
ساعات برگزاری
 13:30
الی
 16:30 
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
25 بهمن
8 بهمن
تاریخ پایان
5 اردیبهشت
19 فروردین
مــحل برگزاری
جردن
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12 نفر
12 نفر
شهریه(تومان)
760,000
760,000
پــــرداخت و ثبت نام

 

کد دوره
1811
روزهای برگزاری
دوشنبه
ساعات برگزاری
18:00
الی
21:00
تاریخ شروع
رولینگ
تاریخ پایان
-
نوع دوره
حضوری 
مدرس
آقای دکتر زنگنه
مــحــــــل بــرگـــزاری
جردن
ظرفیت دوره
15 نفر
شهریه (تومان)
770,000
پــــرداخت و ثبت نام
 

Go to top
0
Shares