کد دوره
1171
روزهای برگزاری
دوشنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
29 بهمن
تاریخ پایان
23 اردیبهشت
مــحل برگزاری
جردن
ظرفیت دوره
12-8 نفر
شهریه(تومان)
700,000
پــــرداخت و ثبت نام
​​

کد دوره
1411
1412
2411
نام دوره
Grammar-basic
Grammar-advanced
Grammar
روزهای برگزاری
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
15 بهمن
15 بهمن
15 بهمن
تاریخ پایان
20 اسفند
20 اسفند
9 اردیبهشت
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
آزمون آزمایشی رایگان
2 آزمون
2 آزمون
2 آزمون
شهریه(تومان)
370,000
370,000
370,000
پــــرداخت و ثبت نام
​​
​​
​​

کد دوره
1151
1152
2151
2152
2153
2154
2155
روزهای برگزاری
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و دوشنبه
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
پنج شنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
 15:00
الی
18:00
 18:00
الی
21:00
 18:00
الی
21:00
 10:00
الی
13:00
 09:00
الی
14:00
تاریخ شروع
25 دی
15 بهمن
28 فروردین
2 بهمن
11 اسفند
15 اسفند
2 اسفند
تاریخ پایان
18 فروردین
7 اردیبهشت
21 خرداد
27 فروردین
31 اردیبهشت
25 اردیبهشت
16 خرداد
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000
پــــرداخت و ثبت نام
reg
reg
reg
reg
reg
reg
reg

کد دوره
1111
1112
1113
1114
2111
2112
2113
2114
2115
روزهای برگزاری
شنبه و دوشنبه
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
پنج شنبه و جمعه
شنبه و چهارشنبه
پنج شنبه
یکشنبه و سه شنبه
دوشنبه و پنج شنبه
شنبه و چهارشنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
21:00
 18:00
الی
21:00
 18:00
الی
21:00
پنج شنبه 15:00 الی 18:00
پنج شنبه 10:00 الی 13:00
 18:00
الی
21:00
 14:00
الی
Sep
15:00
 الی
 18:00
دوشنبه 18:00 الی 21:00
پنج شنبه 15:00 الی 18:00
18:00
 الی
 21:00
تاریخ شروع
13 اسفند
6 بهمن
27 فروردین
23 اسفند
17 بهمن
18 بهمن
16 بهمن
2 اسفند
8 اسفند
تاریخ پایان
21 فروردین
18 اسفند
24 اردیبهشت
13 اردیبهشت
26 اسفند
نامشخص
21 اسفند
22 فروردین
24 فروردین
نام استاد
در حال بررسی
استاد اصلی
در حال بررسی
در حال بررسی
استاد خازنی
استاد خازنی
استاد خازنی
در حال بررسی
در حال بررسی
مــحل برگزاری
جردن
جردن
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
پــــرداخت و ثبت نام
در حال برگزاری
در حال برگزاری
در حال برگزاری
در حال برگزاری

کد دوره
1131
1132
1133
1134
1135
2131
2132
2133
2134
2135
2136
روزهای برگزاری
شنبه و دوشنبه
پنج شنبه و جمعه
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و دوشنبه
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
پنج شنبه
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
یکشنبه و سه شنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
پنج شنبه 15:00 الی 18:00
جمعه 10:00 الی 13:00
 18:00
الی
21:00
 18:00
الی
21:00
 18:00
الی
22:00
 09:00
الی
12:00
 15:00
الی
 18
:00 
 09:00
الی
14:00
 18:00
الی
21:00
15:00
الی
18:00
15:00
الی
18:00
تاریخ شروع
20 اسفند
22 فروردین
21 اسفند
27 بهمن
28 بهمن
2 بهمن
5 اسفند
18 بهمن
21 اردیبهشت
4 اسفند
22 اردیبهشت
تاریخ پایان
30 اردیبهشت
6 تیر
26 خرداد
30 اردیبهشت
31 اردیبهشت
نا مشخص
نا مشخص
نا مشخص
نا مشخص
نا مشخص
نا مشخص
نام استاد
در حال بررسی
در حال بررسی
در حال بررسی
استاد خان زاده
استاد مدبران
استاد آگاهی
در حال بررسی
استاد نیک آذر
در حال بررسی
در حال بررسی
استاد عابد
مــحل برگزاری
جردن
جردن
جردن
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000
پــــرداخت و ثبت نام
reg
reg
reg
در حال برگزاری
در حال برگزاری
در حال برگزاری
reg
در حال برگزاری
reg
reg
تکمیل ظرفیت

کد دوره
1121
1122
1123
1124
2121
2122
2123
2124
2125
روزهای برگزاری
یکشنبه و سه شنبه
پنج شنبه و جمعه
شنبه و چهارشنبه
شنبه و دوشنبه
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
پنج شنبه
شنبه و چهارشنبه
شنبه و دوشنبه
ساعات برگزاری
 10:00
الی
 13:00 
پنج شنبه 15:00 الی 18:00
جمعه 10:00 الی 13:00
 18:00
الی
21:00
 18:00
الی
21:00
 15:00
الی
18:00
 18:00
الی
21:00
09:00
الی 
14:00
18:00
الی 
21:00
10:00
الی
13:00
تاریخ شروع
20 فروردین
22 فروردین
17 بهمن
20 اسفند
9 بهمن
9 بهمن
18 بهمن
4 اسفند
1 بهمن
تاریخ پایان
1 تیر
6 تیر
14 اردیبهشت
30 اردیبهشت
نا مشخص
27 فروردین
2 خرداد
نا مشخص
نا مشخص
تاریخ پایان
در حال بررسی
در حال بررسی
استاد توکلی
در حال بررسی
استاد آگاهی
استاد نیک آذر
در حال بررسی
در حال بررسی
استاد عزت فر
مــحل برگزاری
جردن
جردن
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000
پــــرداخت و ثبت نام
در حال برگزاری
در حال برگزاری
در حال برگزاری
در حال برگزاری

کد دوره
1141
1142
1143
2141
2142
2143
2144
2145
روزهای برگزاری
یکشنبه و سه شنبه
دوشنبه و پنجشنبه
شنبه و دوشنبه
پنج شنبه
دوشنبه و چهارشنبه
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و چهارشنبه
ساعات برگزاری
 10:00
الی
 13:00 
دوشنبه 18:00 الی 21:00
پنج شنبه 15:00 الی 18:00
 18:00
الی
 21:00 
 09:00
الی
 14:00 
 10:00
الی
 13:00 
18:00
الی
21:00
15:00
الی
18:00
18:00
الی
21:00
تاریخ شروع
23 دی
29 بهمن
15 بهمن
25 بهمن
3 بهمن
2 بهمن
14 بهمن
22 دی
تاریخ پایان
26 اسفند
16 اردیبهشت
7 اردیبهشت
9 خرداد
7 فروردین
27 فروردین
8 اردیبهشت
17 فروردین
مــحل برگزاری
جردن
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
پـرداخت و ثبت نام
reg
reg
reg
reg
reg
reg
reg
reg

کد دوره
1161
1162
2161
2162
روزهای برگزاری
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و دوشنبه
دوشنبه
شنبه و چهارشنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
30 دی
15 بهمن
1 بهمن
3 بهمن
تاریخ پایان
18 فروردین
7 اردیبهشت
6 خرداد
28 فروردین
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
700,000
700,000
700,000
700,000
پــــرداخت و ثبت نام
​​
​​
​​
​​

Go to top
0
Shares