کد دوره
1171
روزهای برگزاری
دوشنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
29 بهمن
تاریخ پایان
23 اردیبهشت
مــحل برگزاری
جردن
ظرفیت دوره
12-8 نفر
شهریه(تومان)
700,000
پــــرداخت و ثبت نام
​​

کد دوره
1411
1412
2411
نام دوره
Grammar-basic
Grammar-advanced
Grammar
روزهای برگزاری
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
15 بهمن
15 بهمن
15 بهمن
تاریخ پایان
20 اسفند
20 اسفند
9 اردیبهشت
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
آزمون آزمایشی رایگان
2 آزمون
2 آزمون
2 آزمون
شهریه(تومان)
370,000
370,000
370,000
پــــرداخت و ثبت نام
​​
​​
​​

کد دوره
1151
1152
2151
2152
2153
2154
2155
روزهای برگزاری
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و دوشنبه
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
پنج شنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
 15:00
الی
18:00
 18:00
الی
21:00
 18:00
الی
21:00
 10:00
الی
13:00
 09:00
الی
14:00
تاریخ شروع
25 دی
15 بهمن
28 فروردین
2 بهمن
11 اسفند
15 اسفند
2 اسفند
تاریخ پایان
18 فروردین
7 اردیبهشت
21 خرداد
27 فروردین
31 اردیبهشت
25 اردیبهشت
16 خرداد
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000
پــــرداخت و ثبت نام
reg
reg
reg
reg
reg
reg
reg

کد دوره
1111
1112
2111
2112
2113
روزهای برگزاری
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
پنج شنبه
یکشنبه و سه شنبه
ساعات برگزاری
 11:00
الی
14:00
 18:00
الی
21:00
 18:00
الی
21:00
 09:00
الی
14:00
15:00
 الی
 18:00
تاریخ شروع
22 دی
6 بهمن
3 بهمن
11 بهمن
9 بهمن
تاریخ پایان
27 بهمن
11 اسفند
8 اسفند
23 اسفند
12 اسفند
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1131
1132
2131
2132
2133
2134
2135
2136
روزهای برگزاری
شنبه و چهارشنبه
پنجشنبه
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
پنج شنبه
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
یکشنبه و سه شنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 14:00
الی
 19:00 
 09:00
الی
12:00
 15:00
الی
 18
:00 
 09:00
الی
14:00
 18:00
الی
21:00
15:00
الی
18:00
18:00
الی
21:00
تاریخ شروع
19 دی
27 دی
7 بهمن
16 بهمن
25 بهمن
21 اردیبهشت
24 بهمن
2 بهمن
تاریخ پایان
22 اسفند
29 فروردین
7 اسفند
10 اردیبهشت
9 خرداد
26 تیر
11 خرداد
27 فروردین
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000
پــــرداخت و ثبت نام
reg
reg
reg
reg
reg
reg
reg
reg

کد دوره
1121
1122
1123
2121
2122
2123
2124
2125
روزهای برگزاری
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و چهارشنبه
دوشنبه و پنج شنبه
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
پنج شنبه
شنبه و چهارشنبه
شنبه و دوشنبه
ساعات برگزاری
 10:00
الی
 13:00 
 18:00
الی
 21:00 
دوشنبه 18:00 الی 21:00
پنجشنبه 14:00 الی 17:00
 15:00
الی
18:00
 18:00
الی
21:00
09:00
الی 
14:00
18:00
الی 
21:00
10:00
الی
13:00
تاریخ شروع
23 دی
17 بهمن
29 بهمن
7 بهمن
2 بهمن
20 دی
4 اسفند
22 دی
تاریخ پایان
26 اسفند
14 اردیبهشت
16 اردیبهشت
7 اسفند
27 فروردین
5 اردیبهشت
25 اردیبهشت
در حال بررسی
مــحل برگزاری
جردن
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1141
1142
1143
2141
2142
2143
2144
2145
روزهای برگزاری
یکشنبه و سه شنبه
دوشنبه و پنجشنبه
شنبه و دوشنبه
پنج شنبه
دوشنبه و چهارشنبه
یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و چهارشنبه
ساعات برگزاری
 10:00
الی
 13:00 
دوشنبه 18:00 الی 21:00
پنج شنبه 15:00 الی 18:00
 18:00
الی
 21:00 
 09:00
الی
 14:00 
 10:00
الی
 13:00 
18:00
الی
21:00
15:00
الی
18:00
18:00
الی
21:00
تاریخ شروع
23 دی
29 بهمن
15 بهمن
25 بهمن
3 بهمن
2 بهمن
14 بهمن
22 دی
تاریخ پایان
26 اسفند
16 اردیبهشت
7 اردیبهشت
9 خرداد
7 فروردین
27 فروردین
8 اردیبهشت
17 فروردین
مــحل برگزاری
جردن
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
پـرداخت و ثبت نام
reg
reg
reg
reg
reg
reg
reg
reg

کد دوره
1161
1162
2161
2162
روزهای برگزاری
یکشنبه و سه شنبه
شنبه و دوشنبه
دوشنبه
شنبه و چهارشنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
30 دی
15 بهمن
1 بهمن
3 بهمن
تاریخ پایان
18 فروردین
7 اردیبهشت
6 خرداد
28 فروردین
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
700,000
700,000
700,000
700,000
پــــرداخت و ثبت نام
​​
​​
​​
​​

Go to top
0
Shares