کد دوره
روزهای برگزاری
ساعات برگزاری
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مــحل برگزاری
ظرفیت دوره
شهریه(تومان)
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
نام دوره
روزهای برگزاری
ساعات برگزاری
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مــحل برگزاری
ظرفیت دوره
شهریه(تومان)
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1511
1512
2511
روزهای برگزاری
پنجشنبه
یکشنبه و سه شنبه
دوشنبه و چهارشنبه
ساعات برگزاری
 14:00
الی
 18:30 
 18:00
الی
 21:00 
 15:00
الی
 18:00 
تاریخ شروع
18 بهمن
16 بهمن
1 بهمن
تاریخ پایان
12 اردیبهشت
8 اردیبهشت
28 فروردین
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
آزمون آزمایشی رایگان
2 آزمون
2 آزمون
2 آزمون
شهریه(تومان)
560,000
560,000
560,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1111
1112
1113
1114
2111
2112
2113
2114
2115
روزهای برگزاری
شنبه و دوشنبه
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
پنج شنبه و جمعه
شنبه و چهارشنبه
پنج شنبه
یکشنبه و سه شنبه
دوشنبه و پنج شنبه
شنبه و چهارشنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
21:00
 18:00
الی
21:00
 18:00
الی
21:00
پنج شنبه 15:00 الی 18:00
پنج شنبه 10:00 الی 13:00
 18:00
الی
21:00
 14:00
الی
Sep
15:00
 الی
 18:00
دوشنبه 18:00 الی 21:00
پنج شنبه 15:00 الی 18:00
18:00
 الی
 21:00
تاریخ شروع
13 اسفند
6 بهمن
27 فروردین
23 اسفند
17 بهمن
18 بهمن
16 بهمن
2 اسفند
8 اسفند
تاریخ پایان
21 فروردین
18 اسفند
24 اردیبهشت
13 اردیبهشت
26 اسفند
نامشخص
21 اسفند
22 فروردین
24 فروردین
نام استاد
در حال بررسی
استاد اصلی
در حال بررسی
در حال بررسی
استاد خازنی
استاد خازنی
استاد خازنی
در حال بررسی
در حال بررسی
مــحل برگزاری
جردن
جردن
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
پــــرداخت و ثبت نام
در حال برگزاری
در حال برگزاری
در حال برگزاری
در حال برگزاری

کد دوره
1521
2521
روزهای برگزاری
شنبه و چهارشنبه
یکشنبه و سه شنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
17 بهمن
16 بهمن
تاریخ پایان
7 اردیبهشت
10 اردیبهشت
مــحل برگزاری
جردن
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
آزمون آزمایشی رایگان
2 آزمون
2 آزمون
شهریه(تومان)
770,000
770,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1531
2531
روزهای برگزاری
یکشنبه و سه شنبه
دوشنبه و چهارشنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
23 بهمن
13 اسفند
تاریخ پایان
13 اردیبهشت
8 خرداد
مــحل برگزاری
جردن
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
آزمون آزمایشی رایگان
2 آزمون
2 آزمون
شهریه(تومان)
950,000 950,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1811
روزهای برگزاری
دوشنبه
ساعات برگزاری
18:00
الی
21:00
تاریخ شروع
رولینگ
تاریخ پایان
-
نوع دوره
حضوری 
مدرس
آقای دکتر زنگنه
مــحــــــل بــرگـــزاری
جردن
ظرفیت دوره
15 نفر
شهریه (تومان)
770,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1411
1412
2411
نام دوره
Grammar-basic
Grammar-advanced
Grammar
روزهای برگزاری
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
15 بهمن
15 بهمن
15 بهمن
تاریخ پایان
20 اسفند
20 اسفند
9 اردیبهشت
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
آزمون آزمایشی رایگان
2 آزمون
2 آزمون
2 آزمون
شهریه(تومان)
370,000
370,000
370,000
پــــرداخت و ثبت نام
​​
​​
​​

Go to top
0
Shares