کد دوره
روزهای برگزاری
ساعات برگزاری
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مــحل برگزاری
ظرفیت دوره
شهریه(تومان)
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
نام دوره
روزهای برگزاری
ساعات برگزاری
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مــحل برگزاری
ظرفیت دوره
شهریه(تومان)
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1511
1512
2511
روزهای برگزاری
پنجشنبه
یکشنبه و سه شنبه
دوشنبه و چهارشنبه
ساعات برگزاری
 14:00
الی
 18:30 
 18:00
الی
 21:00 
 15:00
الی
 18:00 
تاریخ شروع
18 بهمن
16 بهمن
1 بهمن
تاریخ پایان
12 اردیبهشت
8 اردیبهشت
28 فروردین
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
آزمون آزمایشی رایگان
2 آزمون
2 آزمون
2 آزمون
شهریه(تومان)
560,000
560,000
560,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1111
1112
2111
2112
2113
روزهای برگزاری
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
شنبه و چهارشنبه
پنج شنبه
یکشنبه و سه شنبه
ساعات برگزاری
 11:00
الی
14:00
 18:00
الی
21:00
 18:00
الی
21:00
 09:00
الی
14:00
15:00
 الی
 18:00
تاریخ شروع
22 دی
6 بهمن
3 بهمن
11 بهمن
9 بهمن
تاریخ پایان
27 بهمن
11 اسفند
8 اسفند
23 اسفند
12 اسفند
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
شهریه(تومان)
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1521
2521
روزهای برگزاری
شنبه و چهارشنبه
یکشنبه و سه شنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
17 بهمن
16 بهمن
تاریخ پایان
7 اردیبهشت
10 اردیبهشت
مــحل برگزاری
جردن
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
آزمون آزمایشی رایگان
2 آزمون
2 آزمون
شهریه(تومان)
770,000
770,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1531
2531
روزهای برگزاری
یکشنبه و سه شنبه
دوشنبه و چهارشنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
23 بهمن
13 اسفند
تاریخ پایان
13 اردیبهشت
8 خرداد
مــحل برگزاری
جردن
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
آزمون آزمایشی رایگان
2 آزمون
2 آزمون
شهریه(تومان)
950,000 950,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1811
روزهای برگزاری
دوشنبه
ساعات برگزاری
18:00
الی
21:00
تاریخ شروع
رولینگ
تاریخ پایان
-
نوع دوره
حضوری 
مدرس
آقای دکتر زنگنه
مــحــــــل بــرگـــزاری
جردن
ظرفیت دوره
15 نفر
شهریه (تومان)
770,000
پــــرداخت و ثبت نام

کد دوره
1411
1412
2411
نام دوره
Grammar-basic
Grammar-advanced
Grammar
روزهای برگزاری
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
ساعات برگزاری
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
 18:00
الی
 21:00 
تاریخ شروع
15 بهمن
15 بهمن
15 بهمن
تاریخ پایان
20 اسفند
20 اسفند
9 اردیبهشت
مــحل برگزاری
جردن
جردن
سعادت آباد
ظرفیت دوره
12-8 نفر
12-8 نفر
12-8 نفر
آزمون آزمایشی رایگان
2 آزمون
2 آزمون
2 آزمون
شهریه(تومان)
370,000
370,000
370,000
پــــرداخت و ثبت نام
​​
​​
​​

Go to top
0
Shares